One Photos - 1EakC6yfTsKJ3N5H6lN2oIEZ8.JPG
13 ޖޫން 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު ކިނބިދޫ ދާއިރާ މެންބަރު މުހައްމަދު ނާޝިޒު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - lULKGUonOiYMASioRbty7YlFo.JPG
13 ޖޫން 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - NM373gj4lzefkqn2Jmn65dX9E.JPG
13 ޖޫން 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - WtdKCq6O8aflCph0WlmUD0Cxj.JPG
13 ޖޫން 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - EFspSIwKh9ZhL9W2Jrn4oOMQY.JPG
13 ޖޫން 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހުޅުދޫ ދާއިރާ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - aHT8oP1f4aQelCKx4J5f4Iivq.JPG
13 ޖޫން 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - LX0LDvEZ4zoaaBzKRrV0G9iQS.JPG
13 ޖޫން 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - i8929Sj2kC1t75FZV63KPm1MZ.JPG
13 ޖޫން 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - D4L4cxQtkwlhQRC6Prc72ObAI.JPG
13 ޖޫން 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Mp4vdBSDZQ4Sc0N8Ep93e1Khj.JPG
13 ޖޫން 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 96yPnq1LcLh6TExSCQPP8Piqg.JPG
13 ޖޫން 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - RvJG68ZXArGBHCV5fuxU2PgdL.JPG
13 ޖޫން 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - avIZzlhAJxwYr8MWWZy1d383n.JPG
13 ޖޫން 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 4VVIsxFfhlTRaoCnPnl9RojaQ.JPG
13 ޖޫން 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Qze708TLYrROw9Jdapukok1Gm.JPG
13 ޖޫން 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - uPuTqwcszQexE6O2goaCZndJQ.JPG
13 ޖޫން 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Q2ym7F5XSB2lQ5Sida7lJhMz2.JPG
13 ޖޫން 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަރަދޫ ދާއިރާ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - lWVb3vLFSrmnw0wOwGGz92Abl.JPG
13 ޖޫން 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - WkGYaRSJF9h6OGJAtAARWAC1J.JPG
13 ޖޫން 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - rpy0gYHU9mH8B5n8VYQ0QcMGW.JPG
13 ޖޫން 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 3437nP4ovEOyCiiMg2WwbO52E.JPG
13 ޖޫން 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދާންދޫ ދާއިރާ މެންބަރު ޔައުގޫބު އަބްދުﷲ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - rjcgUxFzYzSzX1pjrJ0obPUn0.JPG
13 ޖޫން 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ މެންބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - fWVvOW9C4EO0pKZEV1YWw4wmH.JPG
13 ޖޫން 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ކާށިދޫ ދާއިރާ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - uu82MAnPQ1Wm5KvcGNUBDyrrG.JPG
13 ޖޫން 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Ypv1BvUBkZPYKkkiOpbw3Gzh8.JPG
13 ޖޫން 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 2arCW9IbC9cLuh6GzGS6mOeDP.JPG
13 ޖޫން 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު އާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - pRBS9XwH2HNjAtFAqSyrk3LaZ.JPG
13 ޖޫން 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 1hCgjRDrQ15uhMtWLboPQG7Js.JPG
13 ޖޫން 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - n4DXNaOJO8w536YEBww9STpyi.JPG
13 ޖޫން 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - hCwg3NQYaeEJUWNRn6pURb7xD.JPG
13 ޖޫން 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - M6h0JktlQj4pdNASIm0JMazeI.JPG
13 ޖޫން 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - atursTiMeKNynZVbMvT9SY5Rt.JPG
13 ޖޫން 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން