One Photos - zx2iY4v8abNp49QnErUhXthHZ.jpg
18 ޖެނުވަރީ 2023: ހދ. ހަނިމާދޫ، ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގަތުން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - MHLOexYeg3HsTYrueHMjQwRXu.jpg
18 ޖެނުވަރީ 2023: ހދ. ހަނިމާދޫ، ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގަތުން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - GOjau2zMTDddzzH2GQay3ALy7.jpg
18 ޖެނުވަރީ 2023: ހދ. ހަނިމާދޫ، ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގަތުން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - UgRE71NjA12FMSuXzPa0m6nEA.jpg
18 ޖެނުވަރީ 2023: ހދ. ހަނިމާދޫ، ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - fSRYGrzBJvGzrwq8zsKdLn1Yy.jpg
18 ޖެނުވަރީ 2023: ހދ. ހަނިމާދޫ، ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވަޑައިގަތުން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - FGnk85ZFTPMyrjTNydH2mFjFr.jpg
18 ޖެނުވަރީ 2023: ހދ. ހަނިމާދޫ، ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި (ކ-ވ) އަށް އިންޑިއާގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު ޖައިޝަންކަރު، ރައީސް ސޯލިހު، މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އަދި މިނިސްޓަރު މާރިޔާ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - IyfQTjTcHXEK7N7Op2RaqukgF.jpg
18 ޖެނުވަރީ 2023: ހދ. ހަނިމާދޫ، ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - wQd9FeFAv6FdFM3EiKpGtjgeh.jpg
18 ޖެނުވަރީ 2023: ހދ. ހަނިމާދޫ، ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - CJOjFhqnzE2TJ7742Y0r2JWsp.jpg
18 ޖެނުވަރީ 2023: ހދ. ހަނިމާދޫ، ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ރައީސް ސޯލިހާއި އިންޑިއާގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު ޖައިޝަންކަރު ފައްޓަވައިދެއްވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 77H7lN3Bz4sIqUEIgjKaNjqxu.jpg
18 ޖެނުވަރީ 2023: ހދ. ހަނިމާދޫ، ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 07VJuO40LsMUy4hSbbtfQut31.jpg
18 ޖެނުވަރީ 2023: ހދ. ހަނިމާދޫ، ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - K3CM1GDAf0Gj10bO0rl7KyLVq.jpg
18 ޖެނުވަރީ 2023: ހދ. ހަނިމާދޫ، ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންޑިއާގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު އެސް ޖައިޝަންކަރު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - M5SmPxr6CkzfRTIRvoAlk6ccV.jpg
18 ޖެނުވަރީ 2023: ހދ. ހަނިމާދޫ، ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - SjhaMrkDn5F03cL47zxLEntUJ.jpg
18 ޖެނުވަރީ 2023: ހދ. ހަނިމާދޫ، ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 4CvIzFhS8p5XfhrJZkhajd8Lx.jpg
18 ޖެނުވަރީ 2023: ހދ. ހަނިމާދޫ، ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - tt2ZHCpw1QliCEGO3wTKrXR8Y.jpg
18 ޖެނުވަރީ 2023: ހދ. ހަނިމާދޫ، ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް