މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް

ޑްރަގްގެ ބަރުދަނާ މެދު ސުވާލު އުފެދިގެން މިނިވަން ކުރި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި

1

119 ކިލޯގެ ޑްރަގު މައްސަލަ: ތިން މީހުންނަށް ދައުވާ އިއްވައި، ދައުލަތުން ހެކި ހާމަކޮށްފި

ރޭގެ އޮޕަރޭޝަނުގައި އަތުލައިގަތް މަސްތުވާތަކެތީގެ އަގު 13 މިލިއަނަށް އަރާ: ކަސްޓަމްސް

މާލޭގައި ރޭ ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި އަތުލައިގަތީ ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެ ގެނައި 17 ކިލޯގެ ޑުރަގް

ޕިކަޕެއް ހުއްޓުވައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

12.6 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ވަނަވަރު ހާމަކޮށްފި

ޕެސްޓު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރި އަމުރު ބާތިލުކޮށް، ޖަލުގައި ބަންދުކުރަން އަމުރުކޮށްފި

12 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ކަނޑުމަތިން ހައްޔަރުކުރި ތިން މީހުން ބަންދަށް

ކަނޑުމަތީ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 12 ކިލޯ ޑުރަގާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕޯސްޓުން ގެނައި ތިން މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ޕޯސްޓުން ގެނައި 12 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

އީރާން ބޯޓުން ގެނައި 70 ކިލޯގެ ޑުރަގް މައްސަލަ: ދައުވާތައް އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

... 7 ...