މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް

މިދިޔަ މަހު އެންމެ ގިނަ މީހުން ޖަލަށްލީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި، ކުޑަކުދީންނާ ބެހިގެން ހަތަރުމީހުން ޖަލަށް

ހަރުކަށި ފިކުރާއި ގޭންގު ކުށްތަކާއި ޑުރަގަކީ އިޖުތިމާއީ އުފާފާގަތި ކަމަށް އެޅިފައިވާ އެންމެ ކަޅު ހިޔަނި: ރައީސް

ޑްރަގު ރިހެބިލިޓޭޝަން ފުރިހަަމަކުރި ގައިދީން ގެއަށް، އިމްރާން ވިދާޅުވީ އެއީ އެޅި އުސް ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް

ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް އެތެރެކުރި މަސްތުވާތަކެތި ބަލައިދިޔަ އަންހެންމީހާގެ ބަންދަށް 30 ދުވަސް ޖަހައިފި

މާލޭގެ ފިހާރައެއްގެ ތެރޭ ބަނގުރަލާއި ޑުރަގު ވިއްކަމުންދިޔަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕޯސްޓުން ގެނައި ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ގެނައި އެއް މިިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑްރަގް އަތުލައިގެނެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ ހާއްޔަކަށްވެ، މަސްމާރުކޭޓު މަތި ބަންދުކުރަނީ

ގާނޫނީ އިންޒާރު ދީފައި ނުވާތީ، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރު ކުރި މީހަކު ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި

1

ހުނޫ ދޫކޮށްލަން ކުރި އަމުރު ހައިކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި

ރާއްޖެއަށް މަަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާ ބޮޑެއް ދުބާއީ އިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ދިރުވާލައިގެން 240 ބުލެޓް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ދެ މީހެއްގެ ބަންދަށް އަށް ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި

1
... 7 ...