މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް

ޑްރަގުގެ މައްސަލައެއްގައި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާކުރި އެންމެން ދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފި

ހިޔާޓަވަރެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަންއިން މީހަކު ހުއްޓުވި އަންހެން ސެކިއުރިޓީއަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

މިފަހުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފި, މައުލޫމާތު ލިބުން ލަސްވުމުން އަތެއް ނުވި: ސީޕީ

ހަށިގަނޑުގައި ޑްރަގު ފޮރުވައިގެން ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހާގެ ބަންދު އިތުރުކޮށްފި

ޑްރަގު ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ބައެއްގެ މައްޗަށް ފުރަތަމަފަހަރަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާ ކޮށްފި

ބައިކިލޯ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި އަންހެނަކަށް ކުށް ސާބިތުނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ

މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކައިގެން ފިރިމީހާ ހޯދި ފައިސާ، އަނބިމީހާ ބޭނުންކުރި ކަމަށްބުނެ ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވައިފި

21 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކޮކެއިންއާއެކު 2 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާ ތަކެއްޗަކީ ވަރަށް ބޮޑު ފަހަތެއް އޮންނަ، އިންތިޒާމްވެ ގުޅިގެން ހިންގާ ބޮޑު ވިޔަފާރިއެއް: ރައީސް

ބަނގުރަލާއެކު މާލެއިން ހައްޔަރު ކުރި ދެ މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހައިފި

ކެޕިޓަލް ސިޓީގެ އެހެން މަންޒަރެއް: ފޮރުވިފައި ހުރި "ފަގީރުންގެ އަވަށް"ތަކުގެ ވާހަކަ

4

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ވީއައިއޭއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

... 8 ...