މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް

މަސްތުގެ ބަލީގައި ދިވެހި އަންހެނަކު "ސަލާން" ޖަހަން ފިރިހެނުންގެ މިސްކިތަށް، ސުވާލުކުރުމުން ރަތަށް!

7

ހޯނޑެއްދޫ އޮޕަރޭޝަން: އިތުރު 69 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފި

ރިސޯޓަކުން ބަނގުރާ ފުޅިތަކެއް ވަގަށް ނެގި ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ހޯނޑެއްދޫން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑުރަގްސް ހޯދިތާ ފަސް ދުވަސް, އޮޕަރޭޝަން އަދިވެސް ކުރިއަށް

ހޯޑެއްދޫ ވަލުތެރޭގައި ވަޅުލާފައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފި

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން ނިންމީ އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތަށް، އިންސާފަށް ވާސިލުވުމަށް: އެންއައިސީ

ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ގެނައި 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑުރަގް އަތުލައިގެންފި

ހެކި ނެތިގެން އަރުޝަދު އަނެއްކާވެސް ދޫކޮށްލައިފި

3

ޑްރަގުގެ ބޮޑެއް ކަމަށް ބުނާ އަރުޝަދު އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި

ހައްޔަރުކުރި މީހަކު މަރުވި މައްސަލައިގައި ފުލުހުންނަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް!

1

ޑްރަގު ހުރި 20 ޕެކެޓާއެކު މާލެއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، ބަންދަށް 30 ދުވަސް

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއްގައި ފުލުހުން އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

5 ...