މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް

ޑުރަގް ފަރުވާ ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު ބަދަލުކުރަން ގޮވާލައި ގަރާރެއް

ލެޓްވިއާ މީހާގެ ބަނޑުން ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ނަގައިފި، ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ދިރުވާލައިގެން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި މީހަކު ހައްޔަރަށް، އެތަކެތި ނެގުމުގެ މަސައްކަތްކުރަނީ

މަސްތުވާތަކެތި އަތުލުމަށްފަހު މީހާ ގައުމަށް ނުވައްދައި ފޮނުވައިލުމަކީ ނެޓްވޯކްތަކަށް އެންމެ ގެއްލުން ބޮޑުގޮތް: ފުލުހުން

ޑްރަގާ އެކު އެތެރެވާ މީހުން ފޮނުވާލާ މައްސަލަ: ބަޔަކު މިއުޅެނީ ގާނޫނު އަސާސީގެ ބާރު ކަނޑުވާލައިގެން: ގާސިމް

ޑްރަގު ޓްރެފިކް ކުރާ މީހުން ފޮނުވާލާ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭނީ ގާނޫނު ބަދަލުކޮށްގެން: ފުލުހުން

ޑްރަގް އެތެރެކުރާ ބިދޭސީން ފޮނުވައިލެވޭގޮތް ބަދަލުކުރަން ހަސަން ލަތީފް ހުށަހެޅި މައްސަލައަށް ބަހުސްފަށައިފި

މަގުމަތީގައި މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކި ކަމަށް ބުނާ މީހާ ހައްޔަރުކޮށް ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

މަޑިދަށުން ޑްރަގް ފެނުނު މައްސަލަ: ދަށު ކޯޓުން ވީ ސަލާމަތް، ހައިކޯޓުގެ ހުކުމަކީ އުމުރަށް ޖަލަށް!

ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު 6.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖެއަށް ޑުރަގް އެތެރެކޮށް އޭގެ ވިޔަފާރިކުރާ މީހުންނަށް މިހާރަށްވުރެ ހަރުކަށި އުގޫބާތް ދޭންޖެހޭ: ހުތުބާ

1

ބޮކުސާ ތެރޭގައި ޑްރަގް ޓްރެފިކް ކުރި މީހަކު 25 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށް، އެއްލައްކަ ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް

« 1 ...