Close

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް

އަސާސީ ހައްގެއް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި މީހަކު މިނިވަންވެއްޖެ

ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 11 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ބޭބެއަށް ހަމަލާދިން ކަމަށް ތުހުމަތުވާ ކޮއްކޮ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި

ހަމައެކަނި ޑުރަގް ބޭނުންކުރުމަކީ މުޖުތަމައަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

247 ބަނގުރާ ފުޅިއާއި 111 ބިޔަރު ދަޅާއެކު ތިން ބިދޭސީން ހައްޔަރުކޮށްފި

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ މީހާ ފެނިއްޖެ

ޕޯސްޓުން ގެނައި 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ޑްރަގު އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކުރި 17 މީހުންގެ ބަންދު ޖަހައިފި

ޑުރަގު އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 17 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، ނުވަ ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަތުލައިގެންފި

ބޭބެއަށް ހަމަލާދިން ކަމަށް ތުހުމަތުވާ ކޮއްކޮ މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޕޮޒިޓިވް

ޑްރަގް މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހާބުނީ، ޖީބުން ފެނުނު ޕެކެޓުގައި ހުރީ ގޮދަންފުށް ކަމަށް!

ކާރެއްގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާފުޅިތަކެއް ހޯދައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

6 ...