މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް

12.6 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ވަނަވަރު ހާމަކޮށްފި

ޕެސްޓު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރި އަމުރު ބާތިލުކޮށް، ޖަލުގައި ބަންދުކުރަން އަމުރުކޮށްފި

12 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ކަނޑުމަތިން ހައްޔަރުކުރި ތިން މީހުން ބަންދަށް

ކަނޑުމަތީ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 12 ކިލޯ ޑުރަގާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕޯސްޓުން ގެނައި ތިން މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ޕޯސްޓުން ގެނައި 12 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

އީރާން ބޯޓުން ގެނައި 70 ކިލޯގެ ޑުރަގް މައްސަލަ: ދައުވާތައް އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

119 ކިލޯ ޑްރަގް މައްސަލަ: ތިން މީހަކު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި

ބޭސްފަރުވާއަށް ޕެސްޓު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރި އަމުރު އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

ހަ ކިލޯ ޑްރަގު މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަށް: ހައިކޯޓު

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާންގެ ދޮންދަރިކަލުން މޫސާ މަނޭކާ ބަނގުރަލާއެކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެންމެ 14 އަހަރު ކުއްޖެއް: ޑުރަގްނެޓްވޯކެއްގެ ރެކްރޫޓެއް، ޑުރަގު ބޭނުންކުރުމާއި ވިއްކުމުގެ މަސްތުގައި!

1
6 ...