މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް

13 ކިލޯގެ ޑުރަގު މައްސަލަ: އެކަކު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު، އެހެން މީހުންނަށް 30 ދުވަސް

ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

119 ކިލޯގެ ޑުރަގް މައްސަލަ: މުޖާހިދު ދޫކޮށްލި މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް

ކެނެބިސް ޓްރެފިކު ކޮށްގެން ސައީދު އުމުރަށް ޖަލަށް ލާން ކުރި ހުކުމް ހައިކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި

ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު ތިން ލައްކަ ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ބޮކްސާ ތެރޭގައި ފޮރުވައިގެން އައްޑުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް

13 ކިލޯގެ ޑުރަގު މައްސަލައިގައި ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް 15 ދުވަހަށް ބަންދު

13 ކިލޯގެ ޑްރަގާއެކު ހަ ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަތުލައިގެންފި

ގޯސްކޮށް ހެކިހޯދާފައިވާތީ، ޑްރަގް މައްސަލައިގައި 16 އަހަރަށް ޖަލަށްލި ކުއްޖަކު ސަލާމަތްވެއްޖެ

މިދިޔަ ހަތަރު އަހަރު މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި 11،955 މީހުން ހައްޔަރުކުރި

ރާއްޖެއިން މީގެ ކުރިން އަތުލައިގެންފައިނުވާ ބާވަތެއްގެ މަސްތުވާ އެއްޗެއް އަތުލައިގެންފި

1

ހުނޫ އާއި ރިޝްފާއަށް ކުރަނީ ޑްރަގްގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ތުހުމަތު

2
4 ...