މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް

ގޯސްކޮށް ހެކިހޯދާފައިވާތީ، ޑްރަގް މައްސަލައިގައި 16 އަހަރަށް ޖަލަށްލި ކުއްޖަކު ސަލާމަތްވެއްޖެ

މިދިޔަ ހަތަރު އަހަރު މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި 11،955 މީހުން ހައްޔަރުކުރި

ރާއްޖެއިން މީގެ ކުރިން އަތުލައިގެންފައިނުވާ ބާވަތެއްގެ މަސްތުވާ އެއްޗެއް އަތުލައިގެންފި

1

ހުނޫ އާއި ރިޝްފާއަށް ކުރަނީ ޑްރަގްގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ތުހުމަތު

2

މަސްތުގެ ބަލީގައި ދިވެހި އަންހެނަކު "ސަލާން" ޖަހަން ފިރިހެނުންގެ މިސްކިތަށް، ސުވާލުކުރުމުން ރަތަށް!

7

ހޯނޑެއްދޫ އޮޕަރޭޝަން: އިތުރު 69 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފި

ރިސޯޓަކުން ބަނގުރާ ފުޅިތަކެއް ވަގަށް ނެގި ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ހޯނޑެއްދޫން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑުރަގްސް ހޯދިތާ ފަސް ދުވަސް, އޮޕަރޭޝަން އަދިވެސް ކުރިއަށް

ހޯޑެއްދޫ ވަލުތެރޭގައި ވަޅުލާފައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފި

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން ނިންމީ އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތަށް، އިންސާފަށް ވާސިލުވުމަށް: އެންއައިސީ

ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ގެނައި 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑުރަގް އަތުލައިގެންފި

ހެކި ނެތިގެން އަރުޝަދު އަނެއްކާވެސް ދޫކޮށްލައިފި

3
3 ...