Close

ދިރާގު

ދިރާގުން އަންލިމިޓެޑް ހައި ސްޕީޑް ހޯމް އިންޓަނެޓް ޕްލޭންތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ދިރާގު ޓީވީގެ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ވަންނަން މީޑިއާނެޓާއި އިތުރު ދެ ކުންފުންޏަކަށް ފުރުސަތެއް ނުދިން

ރާއްޖޭގައި ސިމް ވިއްކުމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް، އެކްޓިވޭޓުކޮށްފައި ހުންނަ ސިމްކާޑު ވިއްކުން މަނާ!

ދިރާގު ފުޓުބޯޅަ އީދު: ކުޅުންތެރިޔާ ދިމާކޮށްގެން ޕީއެސް 5 އެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު!

ޒުވާނުން މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ތިބުމަކީ މުޖުތަމައުން ބާކީ ވެގެންދާނެ ކަމެއް: ނައިބު ރައީސް

2

ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް: 15 ޒުވާނަކު ތަމްރީނުކޮށްފި

ދިރާގު ޓީވީން ވޯލްޑް ކަޕް ފެންނާނެ

ދިރާގުގެ ރީފް ހެލްތު އެސެސްމެންޓް ފޮޓޯ މުބާރާތް ފަށައިފި

ދިރާގު "ފުޓުބޯޅަ އީދު" ވަރަށް ފޯރިގަދަ، ވޯލްޑްކަޕަށް ބޮޑެތި އޮފާތަކެއް!

ދިރާގު ޓީވީން ވޯލްޑް ކަޕް ދެއްކުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މިދަނީ ކުރަމުން: ދިރާގު

ދިރާގު ފައިބާ އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތް ވަންދުއަށް

މައްސަލަ ނިމެންދެން ދިރާގު ޓީވީގެ ލައިސަންސް ދަމަހައްޓަން ސިވިލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

... 8 ...