ދ. މާއެނބޫދޫ

މާއެނބޫދޫ އީދު ކަޕް: ހަބޭސް އާއި ބަޔާން މަނިކް މޮޅުވެއްޖެ

މާއެނބޫދޫ އީދު ކަޕް: އެމްއެފްސީ އާއި އޯޓޫ އެއްވަރު ވެއްޖެ

މާއެނބޫދޫ އީދު ކަޕް: ޒެނިތާއި ހަބޭސް މޮޅުވި އިރު މުދިންބެ އެފްސީ އާއި ބަޔާން މަނިކް އެއްވަރު ވެއްޖެ

މާއެނބޫދޫ އީދު ކަޕް: ފުރަތަމަ މެޗް ސެވިއޯ ކާމިޔާބު ކުރި އިރު ދެވަނަ މެޗް އެއްވަރު ވެއްޖެ

ހަތް ޓީމާއެކު މާއެނބޫދޫ އީދު ކަޕް ފަށަނީ

މިއަދު ކުރި ވިއްސާރައިގައި، ދ. މާއެނބޫދޫއަށް އުދަ އަރައި ރަށުތެރޭގައި ލޮނުގަނޑު ހެދިއްޖެ

ދ. މާއެނބޫދޫ މީހުންގެ "ދޮން" މާލޭ މީހުންގެ "ދޮންމަދު"

މާޔޫސްނުވެ ހެޔޮގޮތް މިންވަރު ކުރައްވާނެ ކަަމަށް އުއްމީދުކުރުމަށް ހުކުުރު ހުތުބާގައި ނަސޭހަތްތެެރިވެއްޖެ

ދ. މާއެނބޫދޫ ސްކޫލުގެ ބިދޭސީ ޓީޗަރަކު ދަރިވަރުންނަށް ނިވާކަންކުޑަ ވީޑިއޯއެއް ދެއްކި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

މާއެނބޫދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ހުރި ހަމައެކަނި ޑޮކްޓަރު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ

ނައިބު ރައީސް ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އީދު ޗުއްޓީގައި މާއެނބޫދޫގައި ބާއްވާ ވޮލީ މުބާރާތް ފަށައިފި