ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ

ރޮނާލްޑޯގެ 760 ވަނަ ގޯލާއެކު ރެކޯޑު މުގުރާލީތަ؟ ބޮޑު ބަހުސެއް!

ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ކުޅެން ތައްޔާރު، ވޯލްޑް ކަޕް ހޯދުމަކީ ހުވަފެނެއް: ރޮނާލްޑޯ

ދިމާކޮށް "ބޫ" ކުރުމަކީ އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބޭ ކަމެއް: ރޮނާލްޑޯ

މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯ ފަހަތަށް ޖައްސާލައި، ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑު ލެވަންޑޮސްކީ ހޯދައިފި

ރޮނާލްޑޯގެ ޕެނެލްޓީ ނާކާމިޔާބުވެ، ޔުވެންޓަސް އެއްވަރުވެއްޖެ

މެސީއަކީ ގާތް މީހެއް، ވާދަވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކެން: ރޮނާލްޑޯ

މެސީއާއި ރޮނާލްޑޯގެ ކުރިމަތިލުން، މޮޅުވީ ރޮނާލްޑޯ!

ރޮނާލްޑޯ 750 ގޯލް ހަމަކޮށްފި، ބާސާއަށް އިތުރު މޮޅެއް

މެސީގެ ރެކޯޑާ ރޮނާލްޑޯ ހަމަކޮށްފި، މެސީއާ ނުލައި ކުޅުނު ބާސާއަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ޕިރްލޯގެ ތައުރީފު ރޮނާލްޑޯއަށް: "އެއީ އެހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ހުރި މިސާލެއް"

ރޮނާލްޑޯ އަހަންނަށްވުރެ ސްޕީޑް ބާރުވާނެ: ބޯލްޓް

ރޮނާލްޑޯގެ އިތުރު ގޯލެއް، ނެދަލޭންޑްސް އާއި ސްޕެއިންގެ ކުރިމަތިލުމަށް ހަމަހަމަ ނިމުމެއް

... 8