ސީޕީ މުހައްމަދު ހަމީދު

ފުލުސް މީހާގެ ސައިކަލު ރޯކޮށްލި މައްސަލައިގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އުނދަގޫ ކުރިޔަސް މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށްކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާނަން: ސީޕީ

ފުލުހުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ބަލަން ސަރުކާރުން ނުތިބޭނެ: އިމްރާން

އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތަށް ފަންޑުކުރާ މީހުން އެނގޭ, ގޭންގުތަކުގެ އިސް މީހުންވެސް ހަރަކާތުގައި އުޅޭ: ސީޕީ

މިފަހުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފި, މައުލޫމާތު ލިބުން ލަސްވުމުން އަތެއް ނުވި: ސީޕީ

"އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގެ މައްސަލައިގައި ހޯމް މިނިސްޓްރީއާއި ފުލުހުން މިއަދު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ހީނާފަތް އެޅުމާއި ނިޔަފަތީގައި ކުލަ ޖެއްސުމާއި ޓެޓޫ ޖެހުން މަނާކޮށް ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމު ގަވާއިދު އާންމުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ރައީސް އިސްވެ ހުންނަވާ ޓާސްކް ފޯސްއެއް އުފައްދަވައިފި

މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން 1.8 ޓަނުގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތައިލެވިއްޖެ: އިމްރާން

ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ މުސްތަގިއްލެއް ނޫން، އެތަނުގެ ވެރިންނަކީ ސިޔާސީ މީހުން: ޔާމީން

48 ގަޑި އިރުތެރޭ 119 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

އޮންލައިންކޮށް ހިންގާ ކުށްތަކާ ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ: ސީޕީ

3 ...