ސީޕީ މުހައްމަދު ހަމީދު

އަޅުގަނޑަށް ނުފޫޒު ފޯރުވޭނެ މީހެއް ނުހުންނާނެ: ސީޕީ

ރާއްޖޭގައި ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރާ 4،000 އަށްވުރެ ގިނަ ޕޭޖާއި ސައިޓްތައް!

ބޮޑެތި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ޓޭޒާ ގަން ބޭނުންކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

1

އެންމެ ގިނަ ސިމް ހުރީ ރާއްޖޭގައި ނޫޅޭ ބިދޭސީންގެ ނަމުގައި، އެވްރެޖުކޮށް ކޮންމެ މީހަކަށް 5000 ސިމް: ސީޕީ

ގޭންގުތައް މައިތިރިކުރަން ބޮޑީ ވޯން ކެމެރާއާއި ޓޭޒާ ގަންއާއެކު އިތުރު ފުލުހުން ނެރޭނަން: ހަމީދު

2

ހޯނޑެއްދޫ އޮޕަރޭޝަން: އިތުރު 69 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފި

އަބްދުﷲ ރަޝީދު މަރުވުމަކީ ބޮޑު ހިތާމައެއް، ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ސީޕީ ހަމީދު

އަބްދުﷲ ރަޝީދު ހައްޔަރުކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފުލުހުން ބޮޑީ ކެމެރާ ބޭނުމެއް ނުކުރޭ: ފުލުހުން

2

އިންޓަޕޯލްގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެހި ފުލުހަކަށް

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ވަދެ ފުލުހަކަށް މަރުގެ އިންޒާރުދިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދިނީ ގޭންގަކުން، އަވަސް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ހަމީދު

18 އަހަރު ވީއިރުވެސް އެއް ކުށްތަކެއް ހައްލު ނުކުރެވި އިތުރަށް ގޯސްވާތީ ހަމީދުގެ ކަންބޮޑުވުން

« 1 ...