ކްލަބު ވެލެންސިއާ

ވެލެންސިއާއަށް ހުރިހާ ފައިސާއެއް ހަމަޖައްސައިދީ ޖަމާކުރަން ބެލިއިރު، ކްލަބުގެ އެކައުންޓެއް ނެތް: މިނިސްޓްރީ

1

ފައިސާ ނެތިގެން ވެލެންސިއާއަށް އޭއެފްސީ ކަޕް މެޗަށް ނުދެވުން: ދިވެހި ފުޓުބޯޅައަށް ކަޅު ދުވަހެއް!

1

އިންތިޒާމުތައް ހަމަނުޖެހި ވެލެންސިއާއަށް އޭއެފްސީ ކަޕް މެޗަށް ނުފުރިފައި

ހުރާ އައްޔަ: ރާއްޖޭގެ ގޯލް "މެޝިން"ގެ ކެރިއަރު ޖަރީވެފައި އޮތީ ހުސް ކާމިޔާބުން!

އިތުރު ވަގުތުގައި ޕަރޯ ބަލިކޮށް، އޭއެފްސީ ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަންގައި ވެލެންސިއާ ކުރިއަށް

"ޓީމުގެ ބެކްބޯން ނެތި" ކުޅެން ޖެހުމަކީ ޗެލެންޖެއް: ފެސްކޯ

ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް، އީގަލްސް ދެވަނައަށް

ސަސް ބަލިކޮށް ވެލެންސިއާ ކުރިއަށް

ބޯހާސްގެ ޕެނަލްޓީން ޓީސީ ބަލިކޮށް، ވެލެންސިއާ ދެވަނައަށް

ލަންކާ އެފްއޭގެ ރައީސް ޑަކްސަންގެ އާއިލާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި، ހަށިގަނޑު މާދަމާ ގެންދަނީ

ޑަކްސަންގެ ކުއްލި ވަކިވުމާއެކު ރާއްޖެއާއި ލަންކާގެ ފުޓުބޯޅަ އާއިލާއަށް ޝޮކެއް

ވެލެންސިއާއަށް ކުޅޭ ލަންކާ ޑިފެންޑަރު ޑަކްސަން މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

3