ސިވިލް ކޯޓް

ކެމްޕަސްގެ ހަތަރުމިލިއަން ފޭރިގަތް މައްސަލައާ ގުޅިގެން، އަފްޒަލް ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް

އެމްއެމްޕީއާރުސީއަށް މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން މޮންޓެލިއަންއަށް ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް ކުރިއަކަށް ނުގެންދިޔަ

އެނދި މުދަލަށް 1.4 މިލިޔަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް އެލައިޑް ގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމް ދެމެހެއްޓުމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމައިފި

މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ ހިންގުމުގެ އެއްބަސްވުން ސަރުކާރުން ބާތިލުކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ސުޕްރީމްކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި

ހަބީބު ބޭންކަށް 25.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ވާދީ ޓްރޭޑާސްގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފި

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި މަންދު ކޮލެޖަށް 15 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި

1

މާފުށީ ބިން ހިއްކުމުގެ ސަބަބުން ކޮކޯއާ އައިލެންޑަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކުގެ މައްސަލަ ސިވިލްކޯޓަށް ބެލޭނެ: ހައިކޯޓު

15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވިމްލާއިިން 5.8 މިލިޔަން ރުފިޔާ އެމްޕީއެލް އަށް ދައްކަން ހައިކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި

ރ. ނެޔޮ ކުއްޔަށްދިން އެއްބަސްވުން ދެމިއޮތް ކަމަށް ދައުލަތުގެ މައްޗަށް އަމުރު ނެރެދެވޭކަށް ނެތް: ކޯޓު

ލ. އޮޅުވެއްޔާއި އެރަށާއި ގުޅޭ އެންމެހައި ހައްގުތައް ލެޝާ އަށް ބަދަލު ކުރީ ރަނގަޅަށް: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ހިލްޓަން އިން 16.6 މިލިޔަން ޑޮލަރު ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ސަން ޓެރެވަލްސް އިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

މަސްތުވެގެން ޑިއުޓީގައި ހުރިކަމަށް ބުނެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ފުލުހަކަށް 126،934 ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

... 7 ...