ސިވިލް ކޯޓް

ޔާސިރާއަށް 3.34 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ޕީއެސްއެމްގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ދައުލަތަށް 13.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން އެފްޓެކް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

1

ކިންގްސް ކުންފުނީގެ އެކައުންޓުތައް ބޭންކުން ހިފެހެއްޓީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: ސިވިލް ކޯޓް

އެމްއައިބީއަށް ހަތަރު މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކުމުން ނިހާނަށް ކުރާ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

1

ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތަސް ޕާސްޕޯޓް ކެންސަލް ނުކުރެވޭނެ: ހައިކޯޓް

ތ. ކާއްޑޫ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫނުކުރަން އަމުރު ނެރެނުދިނުމުން މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް

ފުލުހުންގެ ފަސް އޮފިސަރުން ވަކިކުރަން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލުކުރި މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

މީޑިއާނެޓަށް 9.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ޕީއެސްއެމްގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި

އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލުކުރި ނިންމުމަށް އަމަލުނުކުރަން ކުރި އަމުރާ ގުޅިގެން ހައިކޯޓަށް

އޮޅުވާލައިގެން އިންކަމް ސަޕޯޓް ހޯދި މީހަކަށް ދައުވާ ކުރުމުން ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކައިފި

ކަނޑޫދޫ އާއި ކެނދިވަރު ކުއްޔަށް ދޫކުރުން ހުއްޓުވަން ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކޯޓަށް

ޑީއާރްޕީ އުވާލަން ނިންމުމުން ކޯޓަށް

... 8 ...