ސިވިލް ކޯޓް

ވަޔަލެސް ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލުން ހަލީމުގެ ނަން އުނިކުރަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއަށް އަމުރުކުރާނެ ތަނެއް ނެތް: ކޯޓު

މަންދު ކޮލެޖަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 15 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ރޯދަ ދޫކޮށްލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ޖާމިއު ވަކިކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: ސުޕްރީމްކޯޓު

ރައީސް މައުމޫން އަތުން 29 މިލިއަން ހޯދަން ޖާބިރު ކުރި ދައުވާ ސާބިތެއް ނުވި

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަކާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީއެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

ގއ. ރިބިދޫ ޖާބިރާ ހަވާލު ކުރަން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް އަމުރު ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން އިބުރާ ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފި

ހަބް ކުންފުންޏަށް ހަތް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދޭން ޑީއާރުޕީގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމްކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި

ސަލްޓަންސް އަށް 1.1 މިލިއަން ދައްކަން މެރިންކޮރަލް އަށް ހުކުމްކުރި މައްސަލަ އަލުން ބަލަން އަންގައިފި

ތިންމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެނަކައަށް 17.8 މިލިޔަ ރުފިޔާ ދައްކަން ޝަރޫގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި

އެމްއެންޑީއެފްގެ ކެޕްޓަން ކަމުން މުއިޒު ވަކިކުރީ ބޭއިންސާފުން ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާ ދޭން އަމުރުކޮށްފި

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އެމްޑީ ކަަމުން މުހައްމަދު އަހުމަދު ދީދީ ވަކިކުރި މައްސަލައިގައި 17.8 މިލިއަން ހޯދަން ހުށަަހަޅައިފި

... 8 ...