ޗައިނާ

ޗައިނާގެ ސަފީރު، ނަޝީދަށް: ލީޑަރުންނަކީ އެއް ގައުމު އަނެއް ގައުމާ އަޅައި ކިޔާނެ ބޭފުޅުންނެއް ނޫން

1

ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ވެކްސިން އޭގެ ފުރަތަމަ ޓެސްޓު ތަކަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

2

ޗައިނާގައި ބާކީ ތިބި ދެ ދިވެހީން ވެސް އިންޑިއާއަށް ގެންގޮސް ކަރަންޓީނު ކުރުމުން، ޝާހިދުގެ ޝުކުރު މޯދީއަށް

8

ރާއްޖެ އައި ކުރޫޒްލައިނާތަކުން 4،478 މީހުން ސްކޭން ކުރެވުނު، އެއްވެސް މީހަކު ކަރަންޓީނެއް ނުކުރޭ: އެޗްޕީއޭ

ކޮރޯނާވައިރަސް: އިޓަލީން ދެމީހަކު މަރުވުމާ ގުޅިގެން ބައެއް އަވަށްތައް ބަންދުކޮށްފި

ފަރުކޮޅުފުށީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަށް ޗައިނާއިން ފާހާނާ ބަރިއެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮވިޑް19 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވެ، އެ ރޯގާއިން ފަސޭހަވާ މިންވަރު ވަނީ ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެފައި: މަޖިލިސް ރައީސް

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން އުފެއްދުން ތަކަށް ވަނީ ބުރޫ އަރާފައި، އައިފޯނު ލިބުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާނެ: އެޕަލް

އިންޑިއާގައި ކަރަންޓީނު ފުރިހަމަކުރި ހަތް ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ކޮވިޑް - 19 : ބަލިން ރަނގަޅުވި އެންމެ ހަގު ކުއްޖާއަށް އެންމެ 67 ދުވަސް

ފިލައި ތިބެ އަޑު ބަދަލުކޮށްގެން ވީޑިއޯ ހެދުމަކީ ފިނޑި ކަމެއް: މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު

ހުޅުމާލޭގައި ބިދޭސީ ތިން މީހަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

... 23 ...