ޓެރަރިޒަމް

ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް ބަލައިގަނެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

10

ޓެރަރިޒަމް ބިލުގެ ބަހުސް: ހާއްސަ ބާރުތަކެއް ތަންފީޒީ އިދާރާތަކަށް ދޭއިރު މޮނިޓަރިން މެކޭނިޒަމްތަކެއް ލާންޖެހޭ

2

ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ބަހުސް މިއަދު ފަށަނީ

1

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތް ކަމަށް ބެލެވޭ 17 ޖަމާއަތެއްގެ ނަން އާންމުކޮށްފި

ސައުދީގެ ތެޔޮ އުފައްދާ ދެ ސަރަހައްދަކަށް ދިން ޑްރޯން ހަމަލާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ހަނގުރާމައިން އަންނަ ދިވެހިންގެ ފަރާތުން ދިމާވެދާނެ ކަންކަމާމެދު ގާނޫނުން ޖަވާބު ހޯދަންޖެހޭ: ނަޝީދު

ޓެރަރިޒަމް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަނީ ހަގީގީ ޓެރަރިސްޓުން ހައްޔަރުކުރަން: މަހުލޫފު

ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި

އަލީ އާޒިމް، ރައީސް ނަޝީދަށް: މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ނެތްގޮތަކަށް އަމަލު ކޮށްގެންނުވާނެ

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ޓެރަރިޒަމްގެ ޤާނޫނުގެ އިސްލާހުތައް، ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަންކަން

ޓެރަރިޒަމް ޖަމާއަތަކަށް ތާއީދު ކުރުމަކީ ކުށަކަށް ހަދައި، ކޯޓު އަމުރެއް ނެތި ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު ދެނީ

ހައްދުފަހަނައަޅާ ދިއުން ހުއްޓުވޭނީ އެކަން ދިމާވާ ސަބަބާމެދު ވާހަކަ ދެކެވިގެން: ރައީސް

3