ޓެރަރިޒަމް

އެމްޑީއެން ރިޕޯޓްގެ ބޭރުގަނޑާއެކު ނަޝީދު: މި ވިސްނުމަށް ޖާގަ ދެވިގެން ނުވާނެ!

ހަރުކަށި ވިސްނުމުގެ މީހުން ހިންގާ އަމަލުތައް ހުއްޓުވައި، ފިޔަވަޅު އަޅައިދޭން އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި

3

ދީނަށް ފުރައްސާކުރާ މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން މީހުންނަށް ބިރުދައްކާ މީހުންނާ މެދުވެސް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ފުލުހުން

2

ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުތައް ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ވެރިކަން ލިބިއްޖެނަމަ ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާޙުތައް ބާތިލް ކުރާނަން: އިދިކޮޅު

1

މިސަރުކާރުން ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނު ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބޭނުމެއް ނުކުރާނަން: އިމްރާނު

ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ކޯޓު އަމުރަކާއި ނުލާ މީހުން ހައްޔަރުކުރެވޭ ގޮތަށް ޓެރަރިޒަމް ގާނޫނު ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

މުއިއްޒުގެ ވާހަކައަކީ ނުރައްކާތެރި ވާހަކައެއް، ތަހުގީގު ކުރަންޖެހޭ: އިދިކޮޅު

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކަމަށް އަދި ސާބިތުވާކަށް ނެތް: ފުލުހުން

ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލްގެ މަސައްކަތް ރޭ ވަނީ ފަށައިފައި

ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްބޭފުޅުން މިރޭ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

2