ދުނިޔެ

އީރާނުގެ ޑެޕިއުޓީ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މިސްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް ހުސްނީ މުބާރަކް އަވަހާރަވެއްޖެ

މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތީރު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

ޓްރަމްޕް އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންފި

ބުލީގެ ޝިކާރައަށްވި ކުއޭޑެން ބޭލްސް އަށް 18 އަހަރު ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދޮގު ކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަސް: އިޓަލީން ދެމީހަކު މަރުވުމާ ގުޅިގެން ބައެއް އަވަށްތައް ބަންދުކޮށްފި

"ކަޓް، ކޮޕީ، ޕޭސްޓް" އީޖާދު ކުރި ކޮމްޕިއުޓާ ސައިންޓިސްޓް މަރުވެއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން އުފެއްދުން ތަކަށް ވަނީ ބުރޫ އަރާފައި، އައިފޯނު ލިބުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާނެ: އެޕަލް

ކޮރޯނާވައިރަސް: ދިހަ މިލިޔަން މީހުން މަރުވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ބިލްގޭޓްސް ދެއްވައިފި

ކޮވިޑް - 19 : ބަލިން ރަނގަޅުވި އެންމެ ހަގު ކުއްޖާއަށް އެންމެ 67 ދުވަސް

31 އިނގިލި ހުރި މި އަންހެން މީހާ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު ފޮތަށް

1

ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ބިރުވެރި ދުވަހެއް، 242 މީހުން އެއްދުވަސް ތެރޭ މަރުވެއްޖެ

... 26 ...