ދުނިޔެ

ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކަށް ގަތަރުން އެކިޔައިދިނީ ގްލޯބަލައިޒޭޝަނުގެ ހަގީގީ ހިކުމަތެވެ.

1

އެއްވެސް ބަޔަކަށް އަޣުލަބިއްޔަތު ނުހޯދުނު އިންތިޚާބަފަހު މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟

ވަޓްސްއެޕްގެ އެންމެ ފަހު އަޕްޑޭޓާއެކު ބޮޑު ބަދަލެއް

ޖޫރިމަނާކުރިއަސް ޔޫރަޕުގެ 8 ޓީމެއްގެ ކެޕްޓަނުން ވިއްސާރަދުނީގެ ބޭންޑު އަޅާނެ

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: ގަތަރާއިމެދު ޔޫރަޕުން ވާހަކަ އެދައްކަނީ ދެ އަނގައިންނެވެ.

އަދުގެ ދުނިޔެ: މެލޭޝިޔާގެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަކީ މަހާތީރަށް ދޮރު ބަންދުވެ އަންވަރަށް ދޮރު ހުޅުވުމެވެ.

ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި ދިހަ ގައުމު!

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޕޮލެންޑަށް އެރި މިސައިލަށްފަހު ނޭޓޯއިން ސީދާގޮތެއްގައި ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަށް ވަންނާނެތަ؟

މައިކްރޯސޮފްޓް ވިންޑޯސްގެ ފޯން ލިންކް އެޕް: އެންޑްރޮއިޑް ފޯނު ގެންގުޅޭ މީހުންނަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް

މައިކްރޮސޮފްޓުން އުފައްދާ ކޮންޕިއުޓަރުތައް ވިކޭމިންވަރު ދަށަށް

ބޮޑުވަޒީރު ރިޝީ ސުނާކުގެ އަތުކުރިން ފެންނަ ރަތްފަށުގެ ސިއްރު އެނގޭތަ؟

2

އަދުގެ ދުނިޔެ: ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް އަލުން ފެށިދާނެކަމުގެ ކުލަވަރު އުދަރެހުން އެބަފެނެއެވެ.

« 1 ...