Close

ދުނިޔެ

ބޮން ގޮއްވާނެ ގޮތާއި ގޮއްވާނެ ތަންތަނަށް ދާންދެން ވަނީ އިންޓެލިޖެންސް ހެޑަށް ކުރީން އެނގިފައިި: ސިރިސޭނާ

1

ސްރީލަންކާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ އިސްތިއުފާދީފި

ލަންކާގައި ބޮންގޮއްވި ހާދިސާ: ކަނޑިތަކަކާއި އަތުބޮމާއި ގޮވާ ޒާތުގެ ތަކެއްޗާ އެކު ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލަންކާގެ ޕުގޯޑާ ކޯޓު ސަރަހައްދުގައި އެއްޗެއް ގޮވައިފި، މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވޭ

1

ސްރީލަންކާގައި ޑްރޯން އެރުވުން މަނާ! ރޭ ވެސް އިތުރު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އަޅުކަންކުރާ ތަންތަނަށް ހަމަލާ ނުދިނުމަށް އަންގަވާފައިވޭ: ޑރ. އިޔާޒު

ލަންކާގެ ރެސްޓޯރެންޓެއްގެ ތެރެއިން އަނެއްކާވެސް ބޮމެއް ފެނިއްޖެ، މިހާރު ވަނީ ނައްތާލައިފައި

އިންޑިއާގެ އާންމު އިންތިހާބު: ތިން ވަނަ މަރުހަލާގައި ވޯޓު ލާފައިވަނީ %66 މީހުން

ލަންކާއަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން 100އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ޒާކިރް ނައިކް ހޯދުމަށް އިންޓަޕޯލުން ނެރުނު ރެޑް ނޯޓިސް އުވާލައިފި

ބޮން ގޮއްވާލި ނުވަ މީހުން ތެރެއިން އެކަކީ އަންހެނެއް، މިހާތަނަށް 359 މަރު، 39 ބޭރުމީހުން

ލަންކާގައި މިރޭ 09:00 އިން ފެށިގެން ފަތިހު 04:00އަށް ވެސް ކާފިއު އިއުލާނުކޮށްފި

... 195 ...