ވެމްކޯ

ލުއިތައް ދިން ނަމަވެސް ކުނި ނެގުމަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ، އޮގަސްޓު މަހާ ހަމައަށް ކުނި ނަގާނީ ގޭގެ ތިރިން: ވެމްކޯ

1

ވެމްކޯއާއެކު އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގެ މަގުތައް ސާފުކުރުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

ވެމްކޯގެ ކޯލް ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މުއްދަތު ހަމަވެގެންނާއި ކުނިވެ ހަލާކުވާ ތަކެތި ނައްތައިލުމުގެ ހިދުމަތަށް ވެމްކޯއިން ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި

ވެމްކޯއިން ތައާރަފުކުރި ޑަސްބިން ކޮތަޅަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

1

ރައްޔިތުންގެ އެދުމަށް ވެމްކޯއިން ޑަސްބިން ކޮތަޅުބޮނޑި ވިއްކަން ފަށައިފި

މުވައްޒަފަކު ގެއިން ނެރެލީ ވެމްކޯގައި މަސައްކަތް ކުރާތީއެއް ނޫން، ދޮގު މައުލޫމާތު ނުފަތުއްރަވާ!

ގޭބިސީތަކުން ކުނި ނެގުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އިންތިޒާމުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނުނެގުމަށް ވެމްކޯއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ވެމްކޯއިން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް (16 އޭޕްރީލް 2020)

ވަން ފޮޓޯ: ވެމްކޯގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ގެތަކުން ކުނި ނެރުން

މޮނީޓަރިންގައި ހުރި ގެތަކުން ބޭރަށް ކުނި ނެރޭކަށް ނުޖެހޭނެ، އެގެތަކުން ރައްކާތެެރިކަމާއެކު ކުނި ނަގައިދޭނަން: ވެމްކޯ

ކުނި އުކާލުމުގެ ހިދުމަތް ފަސޭހައިން ހޯދުމަށް ހުރިހާ ވިޔަފާރިތަކުން ވެމްކޯގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދިއްޖެ

« 1