ވެމްކޯ

ވެމްކޯގެ ބިޒްނަސް ޕްލޭން އެސްޓީއޯއިން ހިލޭ ހަދައިދޭނަން: އަމްރު

ގޭގެ ވެރިފަރާތް ނޫނަސް ކުނި އުކައިދޭ ހިދުމަތަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ސިޓީ ފައިނަލަށް، ވެމްކޯ ޕްލޭއޮފަށް

ހުޅުމާލެ ފޭސް 1ގެ ބީޗްފްރަންޓު ތަންތަނުން ކުނި ވަތްކެއް ނުކުރޭ

ސީދާ ތިން ސެޓުން ޕޮލިސް ބަލިކޮށް، ވެމްކޯއިން އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް ދިފާއުކޮށްފި

ލިބޭ ތަރުހީބާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ، ރަނގަޅަށް ކުނި ވަކިކޮށްގެން ނެރެނީ 15 ޕަސަންޓް ކަސްޓަމަރުން: ވެމްކޯ

ޕޮލިސް ކައިރިން މޮޅުވެ ވެމްކޯ ފައިނަލަށް، އީގަލްސް ތިންވަނަ ސެމީއަށް

ގިނަ ކޮތަޅުތަކުގައި ކުނި ނޭރޭތީ ނަޝީދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

1

ކުނި ވަކިކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ: މުއިއްޒު

ކުނި ފަރުބަދައިގެ މަތިން ތިލަފުށި: ފެނުނު މަންޒަރާއި ހުރި ތަފާތު

ވަން ފޮޓޯ: ތިލަފުށީގައި ކުނި މެނޭޖުކުރަމުންދާ ގޮތް ދައްކާލުން

ކުނި ވަކި ކުރިއަސް ނަގާ ފީއަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ: ޝައުނާ

« 1