ވެމްކޯ

ކުނީގެ ފީ ކަރަންޓުބިލުގައި ހިމެނުން، އާންމުންނަށް އެނގެންވީ ކަންކަން

1

ކަރަންޓު ބިލު 34 ޔުނިޓަށް ވުރެ ދަށް ނަމަ ކުނީގެ ބިލް ނުފޮނުވާނެ: ވެމްކޯ

އެސްއޯއީތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަކީވެސް ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ބަލަންޖެހޭ: ސުޕްރީމް ކޯޓް

ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތަހުގީގަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަމަށްބުނެ ވެމްކޯގެ އެމްޑީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ވެމްކޯއިން ކޮތަޅު ވިއްކާ އަގުތައް އާއްމުކޮށްފި، އާންމު ސައިޒުގެ ކޮތަޅު ބޮނޑިއެއް 35 ރުފިޔާއަށް

ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ވެމްކޯއިން ޑަސްބިން ކޮތަޅު ވިއްކަން ފަށާނީ

ކުނި އުކައިދޭ އަގު ބޮޑުކުރި މައްސަލައިގައި ވެމްކޯ މަޖިލިސް ކޮމިޓީއަށް

ކުނި ނެގުމުގެ ފީ، ކަރަންޓު ބިލުގައި ހިމަނާފައިވާތީ މައުލޫމާތު ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ވެމްކޯގެ ކެޕްސް ލައިޓުގެ ހިދުމަތް މިހާރު ކޮންމެ ދުވަހަކު ލިބޭނެ

ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް މަގުތައްމަތީގައި ކުނި ގިނަވާތީ އީޕީއޭއިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކުނި ނަގަމުން ދާނީ އިމާރާތުގެ އެންމެ ތިރިން: ވެމްކޯ

ވެމްކޯއިން ޕްރައިވެޓް ކަލެކްޓާސް އާއި ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ ކުނި އުކައިދޭ އަގު ބޮޑުކޮށްފި

« 1 ...