ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން

ފަހަތުން އަރައި ޕޮލިހުން ސިފައިން ބަލިކޮށްފި، ސިޓީވެސް ބަލިކޮށް ވެމްކޯ ކުރިއަށް

ސިޓީގެ ފެށުން ވަރުގަދަ، ގުޑީސް ބަލިކޮށް އޮފު އެފްސީއަށް ހަމެޖެހުމެއް

ވޮލީގެ އާ ފެށުން ފޯރިގަދަ، ފުރަތަމަ މެޗުތައް ޕޮލިހާއި ވެމްކޯއަށް

ސީދާ ތިން ސެޓުން ޕޮލިސް ބަލިކޮށް، ވެމްކޯއިން އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް ދިފާއުކޮށްފި

ތިންވަނަ ސެމީގައި އީގަލްސް ބަލިކޮށް، ޕޮލިސް ފައިނަލަށް

ޕޮލިސް ކައިރިން މޮޅުވެ ވެމްކޯ ފައިނަލަށް، އީގަލްސް ތިންވަނަ ސެމީއަށް

ގުރޫޕް ސްޓޭޖު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ، ޕޮލިހާއި ވެމްކޯއަށް އެއްވަނަ

ރަން މެޑެއްޔާ ހަމައަށް ދެވޭނީ ލޯކަލް ލީގު ވަރުގަދަކޮށްގެން: ރަނޭޝްގެ އަމާޒު ރަނަށް!

ވަން ފޮޓޯ: ވޮލީގެ "ޕްލޭޔާ ޑްރާފްޓް"ގެ ތާރީހީ ހަފުލާ

ކުޅިވަރު ތާރީހުގެ ބޭއްވި ފުރަތަމަ "ސީޒަން ޑްރާފްޓް" އާއެކު ވޮލީ ޓީމުތަކަށް ކުޅުންތެރިން ހަމަޖައްސައިފި

އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް: ޕޮލިހާއި ކްލަބު ވޮލީބޯލް އަދި ވެމްކޯ ސެމީއަށް

އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް: ޕޮލިހާއި ވެމްކޯ ދެވަނަ މޮޅާއެކު ކުރިއަށް

2