ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން

ސެންޓްރަލް އޭޝިއަން ޒޯނަލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސަކަށް ލަތީބެ ހޮވިއްޖެ

ކްލަބުތައް މާލީގޮތުން ބާރުވެރިކުރުވުން، އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ޒިންމާއެއްބާ؟

އެފްއައިވީބީން އެކުލަވައިލި ކޮމިޝަނަށް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ނާޝިދު ދީފައި ވަނީ ނުބައި މައުލޫމާތެއް: ލަތީފް

2

ވޮލީ: ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ކުޅިވަރު، ކުޅޭނެ ތަނެއް ނެތި ކުޅުންތެރީން މާޔޫސްވެފައި

ރާއްޖޭގެ ވޮލީބޯޅަ އޮޔާދަނީ؟ އެސޯސިއޭޝަން އިދާރީ ހުސްކަމެއްގައި އޮންނަތާ އަހަރެއް!

3

މިއަހަރުގެ ވޮލީބޯޅަ ކަލަންޑަރުގައި ހުރި މުބާރާތްތައް އަތޮޅުތަކުގައި ބޭއްވޭތޯ ބަލަނީ

އަންނަ މަހު ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ފަރިތަކުރުން ފަށަނީ

"ރުމާލު 2" ޖަގަހަ ހުރި ބިމުގައި ވަގުތީ ވޮލީ ކޯޓުތަކެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ

ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް އަލުން ފެށޭނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގެ: މަހްލޫފް

ޕްރެކްޓިސްތައް ކުރިއަށް ނުދާތީ ނުދޭން ނިންމި އެލަވަންސް ދޭން ޔޫތު މިނިސްޓަރު ނިންމަވައިފި

އިންޓަ ސްކޫލް ވޮލީ މުބާރާތް ފަސްކުރަން ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމައިފި

ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމު އަނެއްކާވެސް ސާބިއާގައި ކޭމްޕުކޮށްފި

2