One Photos - MYqsSD9zOkiqlQcx8Kg9mmPVk.JPG
02 މެއި 2021، މާލެ، ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖެހުމަށް އާނމުން އެއްވެފައި -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމު
One Photos - DApnqGRGllvZc3qftCSaXtFp8.JPG
02 މެއި 2021، މާލެ، ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖެހުމަށް އާނމުން އެއްވެފައި -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމު
One Photos - 9pKNSYRSIXFgA9adU0pxLPXNq.JPG
02 މެއި 2021، މާލެ، ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖެހުމަށް އާނމުން އެއްވެފައި -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމު
One Photos - Sn3QktjRNoHBYKWHt7I3phgnf.JPG
02 މެއި 2021، މާލެ، ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖެހުމަށް އާނމުން އެއްވެފައި -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމު
One Photos - OrWo4XMNpjt167TbmHnwrWFxT.JPG
02 މެއި 2021، މާލެ، ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖެހުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ކިޔޫގައި -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމު
One Photos - ozLYUFrzWdFd1J7rOo9OrVqBF.JPG
02 މެއި 2021، މާލެ، ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖެހުމަށް ސޯޝަލް ސެންޓަރު ތެރެއަށް ވަންނަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމު
One Photos - 2NGujq7DE0XC4fjWzRUzEzp1C.JPG
02 މެއި 2021، މާލެ، ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖެހުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ކިޔޫގައި -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމު
One Photos - 6eeGC7MBnToSw9LSwggyIorJn.JPG
02 މެއި 2021، މާލެ، ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖެހުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ކިޔޫގައި -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމު
One Photos - CdF1ZeZd7Nq2J4TfB4kyQILG3.JPG
02 މެއި 2021، މާލެ، ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖެހުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ކިޔޫގައި -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމު
One Photos - EumtHpR5e22ozSb4HNBMsbeap.JPG
02 މެއި 2021، މާލެ، ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖެހުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ކިޔޫގައި -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމު