ވެކްސިން

ވަން ފޮޓޯ: ކޮވިޝީލްޑްގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ފެށުމާއެކު ބޮޑު ކިއުއެއް

ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒު ފުރިހަމަ ކުރި މީހުންނަށް ލުއި ނުދެންޏާ ކީއްކުރަން ޖެހި ވެކްސިނެއް؟: ރޮޒައިނާ

1

ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ލުއި ދެނީ

ކޮވިޝީލްޑް އަދި އެސްޓްރާޒެނެކާގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ހަ މަސް ދުވަހަށް ފަސްކުރެވޭނެ

ކެނެޑާއިން ވެސް ރާއްޖެއަށް ވެކްސިން ހަދިޔާ ކުރަން ނިންމައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި 12-15 އަހަރުގެ ކުދިންނަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ދިނުން ހުއްދަކޮށްފި

ފައިޒާ ވެކްސިން 12 އަހަރުން މަތީގެ ކުދިންނަށް ޖެހުމުގެ ހުއްދަ އީޔޫއިން ދީފި

ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ވެކްސިން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރަޝިޔާ އިން ދީފި

ހުއްދަ ދީފައިވާ ވެކްސިންތައް ހުރިހާ ވޭރިއަންޓަކާ ދެކޮޅަށް ވެސް މަސައްކަތް ކުރޭ: ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ

މާބަނޑު މީހުންނަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ދޭން ހުށަހަޅަނީ

ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖެހުން މެދުކަނޑާލައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ކޮވިޝީލްޑްގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހުން

5 ...