ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ކެޓުމަކީ ފެއިލިއާއެއް ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ގާޑިއޯލާ

ބާނަބޭއޫގެ ޖާދުވީ ނަތީޖާއަކާއެކު ސިޓީ ކަޓުވާލައި، ޔޫރަޕްގެ "ކިންގް" ރެއާލް ފައިނަލަށް

ސަލާހް ބޭނުންވަނީ ފައިނަލުގައި ރެއާލްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން

ސްޕެއިންގައިވެސް ވިލަރެއާލް ބަލިކޮށް، ލިވަޕޫލުން ދިހަވަނަ ފައިނަލަށް

މުހިއްމު ކުޅުންތެރިން ޗެލްސީ ދޫކޮށްލި ނަމަވެސް ހާސް ކަމެއް ނެތް: ޓުޗެލް

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވިލަރެއާލް ބަލިކޮށް، ލިވަޕޫލުން ފައިނަލާ ފިޔަވަޅެއް ގާތަށް

"އެންމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ލިވަޕޫލް މޮޅުވާނެ، އެހެންވީމަ ޕްރެޝަރު އޮތީ ލިވަޕޫލަށް"

ސަޕޯޓަރުންނާއެކު އަމިއްލަ ދަނޑުގެ ޖާދޫ ފެންނާނެ: ބެންޒެމާ

ބެންޒެމާއާއި ރެއާލްގެ ހިތްވަރު ގަދަ ނަމަވެސް ފުރަތަމަ މެޗު ސިޓީއަށް

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: އިނގިރޭސިންނާއި ސްޕެއިން ހަނގުރާމައަކަށް!

ތާރީހު ބަދަލުކޮށް ހަތަރު ތަށި ހޯދަން ލިވަޕޫލަށް އޮތް ފުރުސަތަށް ވެން ޑައިކްގެ ތަފާތު އިހުސާސްތަކެއް!

އިނގިރޭސި ގަދަ ދެބާރު، ސިޓީއާއި ލިވަޕޫލް ސެމީއަށް

« 1 ...