ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު

ބާސާ އޮތް ގްރޫޕަކީ "ކޮމްޕްލިކޭޓެޑް" ގްރޫޕެއް: ޒަވީ

ބޮޑެތި ޓްރާންސްފާތަކާއެކު ސީޒަނަށް ނުކުތް ބާސާ މިފަހަރުވެސް ޔޫރޮޕާ ލީގަށް

ލައިޕްޒިގުން ޗެމްޕިއަން ރެއާލް ބަލިކޮށްފި، ސިޓީއާއި ޑޯޓުމަންޑް އެއްވަރު

ޔުވެންޓަސް ކަޓުވާލައި ބެނިފީކާ ގަދަ 16 އަށް، މެސީއާއި ޕީއެސްޖީއަށް ޖާދުވީ ރެޔެއް

ހިތްގައިމު ގޯލުތަކާއެކު ޗެލްސީ ގަދަ 16 އަށް

13 މިނެޓަށް ކުޅެން އަރައި، ހަމިނެޓުން ހެޓްރިކެއް ހަދައި ސަލާހް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ރެކޯޑު މުގުރާލައިފި

އިންޓަ ކައިރިން ބާސާއަށް ލިބުނީ ޕޮއިންޓެއް، ހާލަތަށް ފިނިކަމެއް ނުލިބުނު

ހަތަރު މެޗުން 17 ގޯލު، އާދަޔާހިލާފު ފޯމެއްގައި އޮތް ނަޕޯލީ ގަދަ 16 އަށް

ޗެލްސީން އަނެއްކާވެސް މިލާން ބަލިކޮށްފި، ސިޓީއާއި ރެއާލް އަދި ޕީއެސްޖީއަށްވެސް ޕޮއިންޓެއް

ބެނިފީކާއިން ޕީއެސްޖީ ހިފަހައްޓައިފި، ޗެލްސީއާއި ސިޓީއަށްވެސް ބޮޑު މޮޅެއް

ނިންމުންތައް އިންސާފެއް ނޫން، މިހުރީ ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި: ޒަވީ

2

އިންޓައިން ބާސާ ބަލިކޮށްފި، ލިވަޕޫލާއި ނަޕޯލީއަށްވެސް މޮޅެއް

« 1 ...