ޓްރާންސް ޓޯކްސް

ޗެލްސީގެ ޓާގެޓް ސްޓާލިންނަށް!

ކުޅުންތެރިންގެ ސޮއި ހޯދުމުގެ ކުރިން ޗެލްސީން އެތެރޭގެ ކަންކަން ހަމައަކަށް އަޅުވަނީ

މުސާރައިގެ ހަރަދުތައް ކުޑަކުރަން ޕީއެސްޖީން ބޭނުންވަނީ ނޭމާ ފޮނުވާލަން؟

މާނޭ ވިއްކާލަން ލިވަޕޫލާއި ބަޔާން އެއްބަސްވި އަގަކީ 35 މިލިއަން ޕައުންޑް

ޕިރްލޯގެ ކޯޗިން މިސްރާބު ތުރުކީއަށް

ލިވަޕޫލުގެ ޓްރާންސްފާ ނިންމުމަށް ގައުމީ ޓީމު ދޫކޮށް ނޫނޭޒް އިނގިރޭސި ވިލާތަށް!

ޒިދާން ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާން އެއްބަސްވީތަ؟

ލިވަޕޫލާއި ޕީއެސްޖީއަށް ނޫނެކޭ ބުނެ، އަރަމުން އަންނަ ތަރި ޗުއަމެނީ ރެއާލްއަށް!

ބޮޑު އަގުގައި ގެންދިޔަ ޕޮގްބާ، ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގައި ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލާނެކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި

ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގައި ޕެރިސިޗް ޓޮޓެންހަމްއަށް

ހާލަންޑާއި އަލްވަރޭޒް ގެންދެވުނަސް ސިޓީއަށް ނުފުދޭ، އިތުރު ކުޅުންތެރިން ގެންދާނެ!

ބަޔާން ކެރިއަރު ނިމުމަކަށް އައިސް، ކްލަބު ދޫކޮށްލަން ހުއްދަ ދޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން: ލެވަންޑޯސްކީ

« 1