ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާ

ސޮންގެ ގޯލްތަކުން އާސެނަލް މޮޅުވިޔަނުދީ ހިފަހައްޓައިފި

ޗެލްސީއާއި ލިވަޕޫލް އަނެއްކާވެސް އެއްވަރު، ޓޮޓެންހަމްއަށްވެސް ޕޮއިންޓެއް

ބާޔާނުން ކޭން އިއުލާނުކޮށްފި، ޕީއެސްޖީން ޑެންބެލޭވެސް އިއުލާނުކޮށްފި

ކޭން، ބަޔާންގެ މެޑިކަލްއަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ބަޔާންއާއި ޓޮޓެންހަމް އެއްބަސްވުމަކަށް، ގޮތް ނިންމުން އޮތީ ކޭންގެ އަތްމަތީގައި

ކޭން މަޑުކުރުވަން އާ ކޯޗު ޕޮސްޓެކޮގްލޫގެ ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް

ކޭން ހޯދަން ބަޔާން އިން އިތުރު ބިޑެއް ކުރަނީ، ސިޓީން ކޮވަސިޗް އިއުލާންކޮށްފި

ޓޮޓެންހަމްގެ އާ ކޯޗަކަށް ޕޮސްޓެކޮގްލޫ

ކޯޗުކަން ކޮށްދިން ކްލަބުތަކުގެ ތެރެއިން "ހިތާއި ހިތުގެ ގުޅުމެއް ނެތީ" ޓޮޓެންހަމަށް!

ޔުނައިޓެޑަށް ގަދަ ހަތަރެއް ޔަގީންކުރަން ބޭނުންވަނީ ޕޮއިންޓެއް، ލިވަޕޫލަށް އުންމީދެއް ހޯދައިދިނީ ފިރްމީނޯ

ވިލާއިން ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް އުންމީދުގައި، ޔުނައިޓެޑް ގަދަ ހަތަރެއް ޔަގީންކުރުމާ ގާތަށް

ޓޮޓެންހަމްއިން ނާގެލްސްމަން ހޯދަން މަސައްކަތް ނުކުރާނެ!

« 1