ތިލަމާލެ ބުރިޖު

ސްޓެލްކޯގެ ދުރު ވިސްނުން: ޑިމާންޑަށް 70 މެގަވޮޓް އިތުރުކޮށް 2030ގެ ފަހަށް 150 މެގަވޮޓްގެ ބިޔަ ޕްލާންޓެއް

ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތަށް ވިލިމާލެ ދެކުނު ފަރާތު ފަޅުގައި އަޅާފައިވާ އުޅަނދުތައް ނަގަން އަންގައިފި

ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް އަހަރު މެދުތެރޭ ފަށަނީ، މެޝިންތައް އައުމުގެ މަގުމަތީގައި

1

ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ ސާވޭތަކާއި ޕައިލިން މަސައްކަތްތަކަށް ހާއްސަ ބާޖެއް ގެނެސްފި

ތިލަމާލެ ބްރިޖް: އަންނަ އަހަރު ނިމޭއިރު މާލެއިން ގުޅިފަޅަށް ގުޅާލެވޭނެ

1

ތިލަމާލެ ބްރިޖު ޕްރޮޖެކްޓަށް ވިލިމާލެ ސިނާއީ ސަރަހައްދު ދޫކުރާނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުދިނުމުން: ޑރ. މުއިއްޒު

ތިލަ މާލެ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާތީ، ކަނޑުދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވާން އަންގައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ތިލަމާލޭ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތަށް މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ބަންދު

ގުޅިފަޅުގެ މައްސަލައިގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް ދާން މާލޭސިޓީކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފި

ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ ޖިއޯޓެކްނިކަލް ސާވޭ ފަށައިފި

ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ ޓެކްނިކަލް ސާވޭތަކަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތައް މާލެ ގެނެސްފި

1

ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތަށް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން ބިމެއް ހުސްކޮށްފި

3