ތިލަމާލެ ބުރިޖު

ވިސްނުމަކީ ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ ނިމެމުންދާ ބައި ހުޅުވަމުން ދިއުން: ރައީސް

2

މޮރިޝަސްގައި ސިއްރު އަސްކަރީ މަރުކަޒު އަޅަނީ އައްޑޫގައި މަގު ހަދާ އިންޑިއާ ކުންފުނިން

ތިލަމާލެ ބްރިޖު އަޅަން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގެ ބިންތަކެއް ހުސްކުރަނީ

ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިމަސް ނިމުމުގެ ކުރީން ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރެވޭނެ: ރައީސް

ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫއަށް ޕްރިކޮލިފައިވީ ހަތަރު ކުންފުނި، ބިޑް ބުދައަށް ހަމަވަނީ

ގްރޭޓާ މާލެ ގުޅައިލާ ބުރިޖުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް އޮތް ހަ މަސް ތެރޭ ފެށޭނެ: ރައީސް

ތިލަމާލެ ބްރިޖަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް: ޑރ. މުއިއްޒު

އަންނަ މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ތިލަ-މާލެ ބްރިޖު މަޝްރޫއުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރާއެކު ސޮއިކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

ތިލަމާލެ ބުރިޖަށް އިންޑިއާއިން ދޭ 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ބްރިޖަށް އިންޑިއާއިން ދޭ 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ފޮރިން ސެކެޓްރީގެ ދަތުރުގައި ސޮއިކުރަނީ

ތިލަމާލެ ބްރިޖު މަޝްރޫއުއަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

ތިލަމާލެ ބުރިޖު އެޅުމަށް 400 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

5 »