ޓެކްނޮލޮޖީ

ނާސާގެ އެސްޓްރަނޯޓުންނާއެކު ސްޕޭސް އެކްސްގެ ރޮކެޓް އުދުއްސާލައިފި

ޕީއެސް ފޭނުންނަށް އުފާވެރި ހަބަރެއް، ޕީއެސް 5 އަންނަ މަހު 4 ގައި ތައާރަފުކުރަނީ

އެމެރިކާގައި ސިއްހީ ހިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ޑެލިވަރީ ކުރުމަށް ޑްރޯން ބޭނުންކުރަނީ

42 މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެ ނޮކިއާގެ ފެކްޓަރީއެއް ބަންދުކޮށްފި

ވަން ޕްލަސް 8 ޕްރޯގެ އެކްސްރޭ ފިލްޓަރު އުނިކުރަން ނިންމައިފި

އިންޓަނެޓް ސްޕީޑްޓެސްޓް ގްލޯބަލް އިންޑެކްސް : ރާއްޖެ ހިމެނުނީ މޮބައިލް ރޭންކުގެ 66 ވަނައިގައި

ފޭސްބުކްގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި މުވައްޒަފުން ދާއިމީކޮށް ގެއިން މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސަނީ

އީޒީ ޖެޓްގެ ނުވަ މިލިއަން މީހުންގެ ޑޭޓާ ހެކްކޮށްފި

ޓުވީޓް ކުރުމަށްފަހު ވަކިބަޔަކަށް އެޓުވީޓަށް ރިޕްލައި ކުރެވޭގޮތް ހަދަނީ

ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު ޝަރީއަތް އަވަސްވެ، އިންސާފު ހޯދަން ހިނގަންޖެހޭ ދިގު މަގު ކުރުވެގެންދާނެ: އޭޖީ

ފިޓްބިޓް އިން ވެންޓިލޭޓަރު އުފައްދަަން ފަށައިފި

އޮންލައިންކޮށް މާގިނައިން ހޯމްވޯކް ދޭކަމަށް ބުނެ ޓީޗަރުގެ ގެޔަށްގޮސް ވައިފައި ކަނޑާލައިފި

3 ...