ޓެކްނޮލޮޖީ

އައިސްއޭޖް ޒަމާނުގެ މޫދުލޮނު ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން ފެނިއްޖެ

1

ދިރާގުން މާލޭގެ ޕާކުތަކުގައި ވައިފައި ހޮޓްސްޕޮޓުތައް ގާއިމްކޮށް ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

1

ގޭގެއަށް ގޮސް ޑެލިވަރީ ކުރެވޭ ފަދަ ރޮބޮޓެއް ފޯޑުން އުފައްދައިފި

ސެމްސަންގ ގެލެކްސީ އެސް10ގެ އާ ފޯނުގެ މައުލޫމާތު ލީކުވެއްޖެ

ގޫގުލް އިން ހުއާވޭ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ރައްޔިތުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިން އުފާވާ މިންވަރަށް އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރާނަން: މަލީހު

މައްސަލަޖެހި އުދުހުން މަނާކޮށްފައިވާ 737 މަރުކާގެ ފްލައިޓުތަކުގެ ސޮފްޓްވެއަރ އަޕްގްރޭޑްކޮށްފި

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތަކުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން ދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ބާރުވެރިވަމުން: މަލީހު

ސެޕްޓެމްބަރުގައި ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އައިފޯން މޮޑެލްތަކުގެ މައުލޫމާތު ލީކުކޮށްލައިފި

ދުނިޔޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފަޅުވެރިންނާނުލައި ކާގޯ ބޯޓެއް ރިމޯޓުގެ އެހީގައި ދަތުރުކޮށްފި

އިންސްޓަގްރާމުން ރޯދަމަހަށް ހާއްސަ ކެމެރާ އިފެކްޓް ތައާރަފްކޮށްފި

މާސްގައި ކުޅޭނެ ގޭމެއް ހަދައިގެން ސްކޮލަޝިޕެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

3