ޓެކްނޮލޮޖީ

ގޫގުލް އިން އިންޑިއާގައި 10 ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓު ކުރަން ނިންމައިފި

ދާހިއްލާތަ؟ މިއޮތީ ގަމީހުގައި ހަރުކޮށްލެވޭ ގޮތަށް ސޮނީ އިން އުފެއްދި އޭސީ

ފޭސްބުކްގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އައިފޯނުގެ އެޕްތައް ކްރޭޝް ވަނީ

ސެމްސަންގްގެ ބޮޑު އިވެންޓެއް އަންނަމަހު ފަހެއްގައި، ނޯޓުގެ އާފޯނު ދައްކައިލާނެ

ގައުމީ ވޯކިން ގްރޫޕްގެ އުސޫލަށް ހިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ފޭސްބުކްގެ ޑާކް މޯޑް މޯބައިލް ފޯނަށް

ނާސާ އިން ހަނދުގައި ބަހައްޓާ ފާހަނާ ޑިޒައިން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި

ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން ފޭސްބުކްގައި އިސްތިހާރުކުރުން ހުއްޓާލުމުން ޒުކަބާގަށް ހަތް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން!

ވައިބާ އިން ފޭސްބުކް އާއި ދެމެދު އޮތް ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ކަނޑާލައިފި

އެޕަލް "ވޮޗް އޯއެސް 7" 20 ސިކުންތު ވަންދެން އަތް ދޮންނަން އެހީތެރިވެދޭ

އެޕަލްގެ "އައިއޯއެސް 14" ފީޗާތައް ދައްކައިލައިފި، މިި ފަހަރުވެސް ތަފާތު

ތަފާތު ބަދަލުތަކާއެކު އެޕަލް "އައިޕެޑް އޯއެސް 14"

2 ...