ޓެކްނޮލޮޖީ

މަޝްހޫރު ކޭ-ޕޮޕް ބޭންޑް ބީޓީއެސްގެ މޯބައިލް ގޭމް ތައާރަފުކޮށްފި

2

ގޫގުލްއިން ޕިކްސެލްގެ ހަތަރުވަނަ ފޯނު ދައްކާލައިފި

ހުއާވޭއިން އާ އޯއެސް "ހޮންގް މެންގް" އާއިއެކު އެއް މިލިޔަން ޑިވައިސް އުފައްދައިފި

1

އައިސްއޭޖް ޒަމާނުގެ މޫދުލޮނު ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން ފެނިއްޖެ

1

ދިރާގުން މާލޭގެ ޕާކުތަކުގައި ވައިފައި ހޮޓްސްޕޮޓުތައް ގާއިމްކޮށް ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

1

ގޭގެއަށް ގޮސް ޑެލިވަރީ ކުރެވޭ ފަދަ ރޮބޮޓެއް ފޯޑުން އުފައްދައިފި

ސެމްސަންގ ގެލެކްސީ އެސް10ގެ އާ ފޯނުގެ މައުލޫމާތު ލީކުވެއްޖެ

ގޫގުލް އިން ހުއާވޭ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ރައްޔިތުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިން އުފާވާ މިންވަރަށް އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރާނަން: މަލީހު

މައްސަލަޖެހި އުދުހުން މަނާކޮށްފައިވާ 737 މަރުކާގެ ފްލައިޓުތަކުގެ ސޮފްޓްވެއަރ އަޕްގްރޭޑްކޮށްފި

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތަކުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން ދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ބާރުވެރިވަމުން: މަލީހު

ސެޕްޓެމްބަރުގައި ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އައިފޯން މޮޑެލްތަކުގެ މައުލޫމާތު ލީކުކޮށްލައިފި

5