ޓެކްނޮލޮޖީ

ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަމީހުން ބޭނުންކުރާ ޕާސްވޯޑަކީ 123456

މެލޭޝިއާގައި ބޭއްވި ހެކަތޯންއަކުން ދިވެހި ކުދިންތަކެއް އެއްވަނަ ހޯދައިފި

"ޝޮޓް އޮން އައިފޯން އެކްސް އެސް" ކެމްޕެއިންގައި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުއަޑީގެ ރީތި ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް

ވަން ފޮޓޯ: ދިރާގު ހައިސްޕީޑް ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކަށް ފުޅާކުރުމުގެ ލަނޑުދަނޑި ހާސިލްވުން

އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާ ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު ދެކުނު ކޮރެއާއިން 5ޖީ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

އާ އައިފޯނުންވެސް އެހެން ޑިވައިސްތައް ޗާޖުކުރެވިދާނެ!

ފޭސްބުކް، އިންސްޓަގްރާމް އަދި ވަޓްސްއަޕް ބޭނުންކުރުމުގައި އަދިވެސް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވާނެ

މާސްއަށް ފައިބާ އެންމެ ފުރަތަމަ އިންސާނަކީ އަންހެނަކަށްވުން އެކަށިގެންވޭ: ނާސާ

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހަމައެކަނި އަންހެން އެސްޓްރޯނަޓުން ހިމެނޭ ކްރޫއެއް ސްޕޭސްވޯކް ކުރަނީ

ސެމްސަންގެ ފަށްޖަހައިލެވޭ ފޯނު އޭޕްރީލްމަހު ބާޒާރަށް ނެރެނީ

އުއްމީދަކީ އަންނަންއޮތް ޖީލުތަކަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ހެދުމާއި، ހޯދުންތައް ދުނިޔެއާ ހިއްސާކުރުން

ފޭސްޓައިމްގެ ބަގް ހޯދި 14 އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށް އެޕަލްއިން ފައިސާ ދެނީ

5