ޓެކްނޮލޮޖީ

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހަމައެކަނި އަންހެން އެސްޓްރޯނަޓުން ހިމެނޭ ކްރޫއެއް ސްޕޭސްވޯކް ކުރަނީ

ސެމްސަންގެ ފަށްޖަހައިލެވޭ ފޯނު އޭޕްރީލްމަހު ބާޒާރަށް ނެރެނީ

އުއްމީދަކީ އަންނަންއޮތް ޖީލުތަކަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ހެދުމާއި، ހޯދުންތައް ދުނިޔެއާ ހިއްސާކުރުން

ފޭސްޓައިމްގެ ބަގް ހޯދި 14 އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށް އެޕަލްއިން ފައިސާ ދެނީ

އެންސީއައިޓީގައި ހުރި ގިނަދުވަސްވީ ޔޫޕީއެސް ސިސްޓަމު ބަދަލުކޮށް އާސިސްޓަމެއް ގާއިމްކޮށްފި

ކޮންމެ ރަށަކަށް ހާއްސަ ވެބްސައިޓެއް، ވަޒީފާގެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް!

ފޭސްބުކް އިން ވަޓްސައެޕް، އިންސްޓަގްރާމް އަދި މެސެންޖަރ އާއި އިންޓަގްރޭޓް ކުރަނީ

އުމުރުން އެންމެ 12 އަހަރުގައި މިކުއްޖާ ޑިޒައިންކުރީ ކަނޑު ސާފުކުރާ ބޯޓެއް

ވަޓްސް އެޕުން މެސެޖް ފޯވާޑުކުރެވޭ މިންވަރު ލިމިޓްކޮށްފި

މާރިއޯ އަނެއްކާވެސް ފޯނުތަކަށް އަންނަނީ

ރަޝިއާގެ ކުންފުންޏަކުން ޖައްވުގައި އިޝްތިހާރު ހަރުކުރަނީ

އޮއްޕޮގެ އާފޯނުގައި ދިހަ ގުނައަށް ޒޫމް ކޮށްލެވޭ

5