ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް

ގޭބީސީތަކުގައި ސްމާޓް ކަރަންޓު މީޓަރު ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ: ޝަރީފު

ރަސްދޫގައި 100 ޓަނުގެ އާރްއޯ ޕްލާންޓެއް ބަހައްޓައިފި

ސްޓެލްކޯގެ ހިދުމަތް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރަން ހާއްސަ ޓީމެއް އެކުލަވާލައި، މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޓްރާންސްފޯމަރުތައް ބަހައްޓަން ބިން ލިބޭނެކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު: ޝަރީފް

ވަން ޕޮޓޯ: މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުން

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ސްޓެލްކޯ އިން ސިޓީ ކައުންސިލާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައިގެންފި

ސިޓީކައުންސިލުން މަގުކޮނުމުގެ ފީ ބޮޑޫކޮށްގެން ސްޓެލްކޯއިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބަލައެއްނުގަތް

މަގު ކޮނުމުގެ ފީ ބޮޑުކުރުމުން ސިޓީ ކައުންސިލް ގޮވައިގެން ސްޓެލްކޯއިން ކޯޓަށް

1

ސިޓީ ކައުންސިލުން ބިލުތައް ނުދައްކާ ނަމަ، އަދިވެސް ކަރަންޓު ކަނޑާނަން: ޝަރީފު

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން 20 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ބިލު ނުދައްކައިގެން ކަރަންޓު ކަނޑަން ފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ސްޓެލްކޯއިން ފޯރުކޮށްދޭ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތަށް 73 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުން

« 1 ...