ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް

އަރިއަތޮޅުގެ 14 ރަށެއްގެ މަގުބައްތިތައް ބެލެހެއްޓުމާ ސްޓެލްކޯއިން ހަވާލުވެއްޖެ

ސްޓެލްކޯ އިން ތިން ރަށެއްގެ މަގުބައްތި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެއްޖެ

އިންޖީނުގެތަކުގެ ދުންހޮޅިތަކުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު އުނދަގުލެއް ނުވާނެ: ޝަރީފު

ސްޓެލްކޯއިން މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓްތައް ހަވާލުކޮށްފި

ސްޓެލްކޯއިން އަޅާ ފްލެޓުތަކުގެ ބޮޑުބައެއް ލިބޭނީ ވިލިމާލޭ ރައްޔިތުންނަށް: ނަހުލާ

ސްޓެލްކޯއިން ވިލިމާލޭގައި ހައުސިން މަޝްރޫއެއް ހިންގަން ނިންމުމުން އުޝާމް ކަންބޮޑުވެއްޖެ

1

ސްޓެލްކޯއިން ވިލިމާލޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއެއް ފަށަނީ

ސްޓެލްކޯއިން ކުޑަގިރިއަށް ކަރަންޓް ދީފި

ރައީސް ސޯލިހު ވެރިކަން ކުރައްވަނީ ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސް ދެނެވަޑައިގެން: ޝަރީފު

ސްޓެލްކޯގެ ނުވިކި ހުރި ފްލެޓްތައް ވިއްކަން ހުޅުވާލައިފި

1

ސްޓެލްކޯއަކީ ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާ ހިދުމަތެއްދޭ ކުންފުންޏަކަށް ހަދާނަން: ޝަރީފް

މާފުށީގެ ކުނި މެނޭޖުކުރަން ފަށައި ޔުޓިލިޓީގެ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ދޭ ފުރަތަމަ ކުންފުންޏަކަށް ސްޓެލްކޯ

1
« 1 ...