ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް

ސްޓެލްކޯގެ ނުވިކި ހުރި ފްލެޓްތައް ވިއްކަން ހުޅުވާލައިފި

1

ސްޓެލްކޯއަކީ ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާ ހިދުމަތެއްދޭ ކުންފުންޏަކަށް ހަދާނަން: ޝަރީފް

މާފުށީގެ ކުނި މެނޭޖުކުރަން ފަށައި ޔުޓިލިޓީގެ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ދޭ ފުރަތަމަ ކުންފުންޏަކަށް ސްޓެލްކޯ

1

ފޮޓޯ: ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ

ސްޓެލްކޯގެ ފްލެޓްތަކުން ކުލި ނަގަން ފަށާނީ ޖެނުއަރީގައި: ޝަރީފް

ސްޓެލްކޯއަކީ ކަސްޓަމަރުންގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރާ ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ: ޝަރީފު

ސްޓެލްކޯގެ ފްލެޓްތަކަށް ކުންފުނީގެ ހަރަދުގައި ކަރަންޓުލާން ނިންމައިފި

ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ކަރަންޓް ނެޓްވޯކް ޗައިނާ ކުންފުންޏަށް ދިނީ ސްޓެލްކޯއިން ކުރި ބިޑުގެ ދެގުނަ ބޮޑުކޮށް: ޝަރީފް

2

ކުންފުނީގެ ހަރަދުގައި ކަރަންޓު ދީގެން ވިޔަސް ޖުލައި މަހު ފްލެޓްތަކަށް މީހުން ވައްދާނަން: ޝަރީފް

އާ ކޭބަލެއް އަޅައި، ކަރަންޓު ކެނޑުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި

ކުޑަގިރީގައި ކަރަންޓު ނެޓްވޯކް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޗައިނާއާއި އިންޑިއާގެ ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ރާއްޖެ ވައްޓާލީ ރައީސް ޔާމީން: ޝަރީފު

2
« 1 ...