Close

މިއުވާން މުހައްމަދު

ރިލްވާންގެ މަރުގެ ރިޕޯޓް މިއަހަރު ރައީސަށް ލިބޭނެ: މިއުވާން

3

އަރަބިއްޔާގެ އާ އިމާރާތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވޭ: މިއުވާން

1

ނަސްރުގެ ދުވަހަށް ވުރެ ހާއްސަ ދުވަހެއް ނެތް، އެއީ "އޭ ކެޓެގަރީ"ގެ ދުވަހެއް: ސަރުކާރު

ޗާގޯސް މައްސަލައިގައި ރައީސް ޔާމީން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޯންނާނެ: ސަރުކާރު

1

ޓެކްސް ބޮޑުކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުން މާ ބޮޑުވެދާނެތީ، އިގުތިސާދު މެނޭޖުކުރަން: ސަރުކާރު

މޮރިޝަސްއާ އެއްކޮޅަށް ވޯޓު ދޭން ނިންމީ އިންޑިއާގެ ނުފޫޒަކުން ނޫން: ސަރުކާރު

ޗާގޯސްގެ މައްޗަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތީ ބާރު އޮތްކަމަށް އެއްވެސް އިރެއްގައި ރާއްޖެއިން ދައުވާއެއް ނުކުރޭ: މިއުވާން

އަންނަ ދައުރަކަށް ވާންޖެހޭ އަސާސީ ހިދުމަތުގެ ވައުދެއް ނޯންނާނެ: ސަރުކާރު

ވަކި މީހަކު ފޮނުވާ ލިސްޓަކަށް ކުރިން ފުލެޓް ދިނަސް، މިފަހަރު ދޭނީ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް: ސަރުކާރު

ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ރައީސް އާދިއްތަ ދުވަހު ކާށިދުއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ޔާމީނަށް އެވޯޑު ނުދިނުމުން އަމާޒުވާ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ތަރުޖަމާން: އެވޯޑް ދިނީ ހައްގުވެރިންނަށް

1

އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ އޮފީހުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ރައީސް ނިންމަވައިފި

2