Close

މިއުވާން މުހައްމަދު

މިދިޔަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތަކަށް 4.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި: މިއުވާން

ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަށް އިންވެސްޓަރުން ލިބޭނެ، 8000 އެނދު ތަރައްގީކުރާނީ ސީދާ ސަރުކާރަކުން ނޫން: މިއުވާން

އަމީނީ މަގުގައި އިންދާފައި ހުރީ މަގުތަކުގައި އިންދާ ވައްތަރުގެ ގަހެއްނޫން: މިއުވާން

ޔާމީން ބޭރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުތަކުން ނުކުތް ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނުފެނޭ: މިއުވާން

1

އަންނަ ހަފުތާގައި ރައީސް އުތުރުގެ ހަތަރު ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

1

ސަރުކާރުގެ ރައްދު ނަޝީދަށް: ރައީސް ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވާ ކަންކަން ކޮށްދެއްވާނެ

ޕްލެޓްފޯމް ފަރަށް އެރި މައްސަލާގައި އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކަށް ވީތީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ތަފާތު ނުކުރާނަން: ސަރުކާރު

ރާނީގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅަށް މިލިއަނެއްވެސް ހަރަދުނުވާނެ: ސަރުކާރު

ރާނީ އެލިޒަބަތުގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ސޯލިހު އިނގިރޭވިލާތަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

އައްޑޫ އާއި ކުޅުދުއްފުށީގައި އާސަންދައިގެ ޑެސްކެއް ގާއިމުކޮށްފި

ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ރައީސް ސޯލިހުގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ރައީސް އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮފީސް ހިންގެވުމުގެ ޒިންމާތައް ހޫދުއާ ހަވާލުކުރައްވައިފި

3