ޖިންސީ ގޯނާ

އިނގިރޭސި ފަނޑިޔާރުގެތަކަކާ ނުކުޅެވޭނެ، ވަޑައިގަންނަވާ! ޖަވާބުދާރީ ވާނަން: އަލީ ވަހީދު

ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ބިރު ދައްކައިގެން ޖިންސީ ގޯނާކުރަމުންދިޔަ ކަމަށް ތުހުމަތުވާ ފުލުސް މީހާއަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

ބައިވެރިޔާ އަނިޔާކޮށްގެން މި އަހަރު 713 މައްސަލައެއް

ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވުމުން އަލީ ވަހީދުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި

ޖުނައިދަށް ތުހުމަތު ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އަލީ ވަހީދުގެ މައްސަލައިގެ އަަޑުއެހުމެއް އަންނަ މަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތާވަލުކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަހުލާގީ އަމަލެއް ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބިދޭސީއަކު ހޯދަނީ

ޒިނޭގެ ކުށް ސާބިތުކުރަން ޑީއެންއޭ ހެކި ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި

ސްކޫލް ދަރިވަރަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ: ފުލުހުން

އެތައްބައެއްގެ ބަރަހަނާ ފޮޓޯ ލީކުކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުވާ މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު

އަލީ ވަހީދުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން ހައި ކޯޓުން ދެވަނަ ފަހަރު ވެސް އަމުރެއް ނުދިން

1

14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މީހަކު 10 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި

3 ...