Close

ޖިންސީ ގޯނާ

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ރިހުލާ ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި

ބަރަހަނާ ފޮޓޯތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނެ ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގަން މަޖުބޫރިކުރި މައްސަލަ ސާބިތެއް ނުވި

ދެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޖިންސީ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ޝަރީއަތުން ބަލަންޖެހޭނެ ގޮތް ހިމަނައި ގަވާއިދެއް ނެރެފި

12 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އަމުރާ އެއްގޮތަށް އާމިންދައްތައަށް އަނބުރާ ވަޒީފާ ދީފި

މިދިޔަ މަހު އެންމެ ގިނަ މީހުން ޖަލަށްލީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި، ކުޑަކުދީންނާ ބެހިގެން ހަތަރުމީހުން ޖަލަށް

ހުޝީގެ ހަޔާތް ބަދަލުކޮށްލި "ހެޕީ ލާނާސް"، ޅައުމުރައި ހާސްކަން، ޒުވާން އުމުރުގައި ޖިސްމާނީ އަދި ނަފުސާނީ އަނިޔާ

ކުޑަކުދިންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްގެން 10 އަހަރަށް ޖަލަށްލި މީހަކު ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

1

ދަރިވަރަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުވާ ޓީޗަރު ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި: މިނިސްޓްރީ

ދަރިވަރަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ޓީޗަރަކަށް އަނިޔާކޮށްފި

13 އަހަރުން ފެށިގެން ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ބަންދުކުރި އަމުރު ބާތިލުކޮށްފި

2
2 ...