ޖިންސީ ގޯނާ

އައްޑޫ ޖިންސީ ގޯނާ މައްސަލަ: ކުޑަ ކުއްޖާއަށް އިތުރު މީހަކު ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަނީ

މިދިޔަ މަހު 235 މައްސަލަ ހުށަހެޅި، އެންމެ ގިނައީ ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކުރުމުގެ މައްސަލަ: ޖެންޑާ

ޖިންސީ ފުރައްސާރައަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކެވުމުން ގާޒީ ސަމީރަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ދޮންދަރިޔަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި

ގެވެށި އަދި ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނަށް ކައުންސިލިން ދެނީ

ދެ ދަރިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައި ސަލާމަތްވި ބައްޕަ 20 އަހަރަށް ޖަލަށް

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ބަޔަކު ޖަލަށްލާން ދަށު ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ ރަނގަޅަށް: ހައި ކޯޓު

ރިސޯޓެއްގައި މުވައްޒަފަކު ރޭޕްކުރި މީހެއްގެ ޖަލު ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދޮންބައްޕަ ހައްޔަރުކޮށްފި

އަލީ ވަހީދު ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކޯޓު އަމުރުގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ ވަނީ ލިބިފައި: ފުލުހުން

ކޯޓުން ފުލުހުންނަށް "ޖަވާބު" ދީފި، އެކަމަކު އަދިވެސް ނުލިބެނީ އަލީ ވަހީދު ގެނައުމުގެ އިނގެރޭސި އަމުރު!

ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލައިގައި އެމްޕީއެލްގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ ޖުނައިދަށް ދައުވާ ކުރެވެން ނެތްކަމަށް ނިންމައިފި

2 ...