ޖިންސީ ގޯނާ

އަލީ ވަހީދު ވަޒީރުކަމުން ވަކިކުރީ ތަހުގީގެއް ނުކޮށް ޖަވާބުދާރީވާން ފުރުސަތު ނުދީ: ވަކީލުން

އަލީ ވަހީދު ވަނީ ފްރޭމް ކޮށްފައި، ދައުވާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލެއް ވެސް ނުކުރޭ: ވަކީލުން

ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުވުމުން އަލީ ވަހީދު ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރިކަން ސާބިތުވުމުން ނިއުޔޯކުގެ ގަވަރުނަރު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އަލީ ވަހީދު ހައްޔަރުކޮށް، އިނގިރޭސިވިލާތުން ޑީޕޯޓުކޮށްލުމަށް ޕެޓިޝަނެއް

1

އިއްޒުންދީން ސްކޫލްގެ ހަތަރު ޓީޗަރުން ބަދަލުކުރުމާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލައާ ގުޅުމެއް ނެތް: އެޑިއުކޭޝަން

އަލީވަހީދުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާއާށް ތާވަލުކޮށްފި

އަލިފުށީގައި އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލައިގައި މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ރޭޕްކުރާ މީހުންނަށް އަދަބު ދިނުން އަވަސް ކުރަން ގޮވާލައި މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް

އެޗްއީއޯސީގެ ވޮލެންޓިއަރަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އިންވެސްޓިގޭޓިވް ރިޕޯޓު: މަޑުއްވަރީ ރޭޕް ކޭސް، ރޭޕެއް؟ ނުވަތަ ހަސަދަގަނޑެއްބާ؟

2

މާލޭގެ މަގުމަތިން އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

5 ...