ޖިންސީ ގޯނާ

އުރަމަތީގައި އަތްލި މައްސަލަ ބަންގުލަދޭޝް މީހާގެ މައްޗަށް ސާބިތެއް ނުވި

ދަރިވަރުންނަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރުމުގެ ކުށުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓީޗަރުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އަންހެނަކަށް ޖިންސީގޯނާކޮށް ބްލެކްމެއިލް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެމްއެންޑީއެފް ޑޮކްޓަރަކު ކުލިނިކެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް

1

އުފަލާއި މަޖާ ނެގުމުގެ ތެރެއިން މައިންބަފައިންގެ ބޮޑު އިހުމާލު! ކަނު އަނދިރީތެރޭ އިއްފަތް ފޭރިގަތީ އުފަން ބޭބެ!

2

ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި މީހެއްގެ ބަންދަށް 30 ދުވަސް

މި ފޮޓޯއާއެކު އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ދޫކޮށްލެއްވި މެސެޖު، މިއަދުގެ ކޮންމެ ބެލެނިވެރިޔަކަށްވެސް މާނަހުރި އިބުރަތެއް!

6

ހަ ކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުވާ މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި

ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި ހޯދަމުންދިޔަ ބިޝާރު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެއް އާއިލާއެއްގެ ހަ ކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުވާ މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

1

އައްޑޫ ޖިންސީ ގޯނާ މައްސަލަ: ދައުވާ ކުރެވޭ ވަރަށް ހެކި ނެތިގެން އައިމިނަތުދިޔެ ދޫކޮށްލައިފި

އައްޑޫ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަ މަޖިލިސް ކޮމިޓީން ބަލަން އެދިއްޖެ

« 1 ...