ރިޔާސީ ނިޒާމު

ރައީސަކު އިންތިހާބުކޮށްފައިވަނިކޮށް، ވެެރިކަމުގެ ނިޒާމު ފުރޮޅާލުމަކީ ކުރެވިގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން: ނާޒިމް

ނަޝީދުގެ ބަރުލަމާނީ ކަރުދާސް: ރައީސް އިންތިހާބު ކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން، ވެރިކަން ކުރާނީ ބޮޑުވަޒީރު

2

ބަޖެޓް ނުލިބެންޏާ ނިޒާމީ ވޯޓުގެ ކަންތައް ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވޭނެ: އީސީ

ނިޒާމީ ވޯޓާމެދު އެމްޑީޕީން އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމާނީ ދެވަނަ ބުރަށްފަހު: ރައީސް

ނިޒާމީ ވޯޓު ނަގަން ތައްޔާރު، އެކަމަކު ރައްޔިތުން ކައިރީ އަހަންވީ ސުވާލު ސާފެއް ނޫން: އީސީ

މުޅި މަޖިލީޙުގެ ކޮމިޓީން ނިންމި ގޮތަށް، 30 އޮކްޓުބަރުގެ ކުރިން ނިޒާމީ ވޯޓު ނަގަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

އޮކްޓޫބަރު 30 ގެ ކުރިން ނިޒާމީ ވޯޓު ނަގަން މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ނިޒާމާބެހޭގޮތުން ގާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހުތައް ތަސްދީގު ކުރަން ރައީސަށް ފޮނުވަން ނުޖެހޭގޮތް ހަދަންޖެހޭ: ނަޝީދު

ގަރާރެއް ފާސްކޮށްގެން ނިޒާމީ ވޯޓަކަށް ދެވިދާނެ ކަމަކަށް ނުދެކެން: އުޝާމް

އޮކްޓޫބަރު 30 ގައި ނިޒާމީ ވޯޓު ނަގަން ތާއީދު: އަލީ ނިޔާޒު

ޑިމޮކްރެޓްސްއިން އެމްޑީޕީއަށް ހުށަހެޅީ ނިޒާމީ ވޯޓަކަށް، ޕީއެންސީއަށް ސަރުކާރުގެ ހިއްސާއެއް!

ނަޝީދާ ވާހަކަދައްކައިފިން، އެއްބަސްވެވިއްޖެ ނަމަ ނޮވެމްބަރު 17ގެ ކުރިން ނިޒާމީ ވޯޓު ނަގަން ހުށަހަޅާނަން: ރައީސް

1
« 1