ޚަބަރު

އޮކްޓޫބަރު 30 ގެ ކުރިން ނިޒާމީ ވޯޓު ނަގަން މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

އިބްރާހިމް ޒަކީ

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ އާންމު ވޯޓު އަންނައޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 30 ގެ ކުރިން ނެގުމަށް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ، މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ