އިހުތިޖާޖު

ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގެ ކުލި ކުޑަކުރުމަށް ގޮވާލައި އިހުތިޖާޖުކޮށްފި

ހިރިމަރަދޫ އާ ޕްރިންސިޕަލް އާދީއްތަދުވަހު އެރަށަށް ދާނެ، ބެލެނިވެރިންގެ އިހުތިޖާޖު ނިމުމަކަށް

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ވަޑައިގަތުމުން ވެސް ހިރިމަރަދޫ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ނުފޮނުވި

1

ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓަށް އެ ރަށުގެ ބިމުން ބައެއް އިތުރުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ޕެޓިޝަނެއް ތައްޔާރު ކުރަނީ

މެއި ޑޭ މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ދެ ފުލުހަކު ޕަބްލިކް އޯޑާ ޓްރެއިނިން ހަދާފައެއް ނުވޭ: އިމްރާން

1

އޭލެވެލް އިމްތިހާނު ކެންސަލް ކުރުމަށް ގޮވާލައި ބެލެނިވެރިން މުޒާހަރާކޮށްފި

ރޭގެ މުޒާހަރާގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ދެ ކޮމިޓީއަކަށް ހުށަހަޅައިފި

އެއްވުން ރޫޅާލުމުގައި ބައިވެރިވި ފުލުހުން މަސްއޫލިއްޔަތުން ދުރުކޮށްފި

އެއްވުން ރޫޅާލި ގޮތާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރު އިމްރާނާ ސުވާލުކުރަނީ

ރޭގެ މުޒާހަރާގައި ނޫސްވެރިންނަށް ދިން ހަމަލާ ތަހުގީގު ކުރުމަށް އެމްޖޭއޭއިން ގޮވާލައިފި

އެއްވުމުގެ ބައިވެރިންނަށް ފުލުހުން އަނިޔާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު، މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ: މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި ބޭއްވި އިހުތިޖާޖު

3