އިހުތިޖާޖު

އިދިކޮޅު މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާދޭން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތު!

އިދިކޮޅުގެ މުޒާހަރާ އިން 11 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އިދިކޮޅުން ސީދާ ހަރަކާތަށް ނިކުންނަށް ނިންމައިފި

ވަން ފޮޓޯ: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީ ބޭއްވި މުޒާހަރާ

އުޖާލާގެ މައްސަލައިގައި އިހުތިޖާޖުކުރި ފުލުހުންގެ މައްސަލަ އަލުން ބަލަން އަންގަން ފާސްކޮށްފި

އުޖާލާގެ ފާސްކުރުމުގައި ހިނގި ކަންތަކާގުޅިގެން އިހުތިޖާޖުކުރި ފުލުހުންގެ މައްސަލަ އަލުން ބަލަން އަންގަން ފާސްކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި، އިދިކޮޅުން ކަނޑުމަތީގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ނޫނީ މުޒާހަރާ ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތް ގާނޫނު އުވާލަން ފާހެއް ނުވި

ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ނޫނީ މުޒާހަރާ ނުކުރެވޭނެ ކަަމަށް އޮތް ގާނޫނު އުވާލަން ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

ޖިންސީ ގޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެެއިން ހައްޔަރުކުރި ފަސް މީހުންނަށް ނަސޭހަތްދިނުމަށްފަހު ދޫކޮށްލައިފި

ޖިންސީ ގޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެެއިން ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އޭދަފުށީ ޓާފް ދަނޑުގެ މައްސަލައިގައި ޒުވާނުންތަކެއް މުޒާހަރާ ކޮށްފި

6