ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ފޮނުވުމަށް 7943663

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2023

ހުރިހާ އެންމެންގެ މުސްތަގުބަލު އުޖާލާ، ހާސް ކަނޑާލާ!: ރައީސް

މުއިއްޒުގެ ފަހު މެސެޖު: އަދުލުވެރި ވެރިކަމެއް ގާއިމުކޮށް އަނިޔާވެރިކަން ފޮހެލަން އަޅުގަނޑަށް ވޯޓު ދެއްވާ!

ރައީސް ސޯލިހުގެ ފަހު މެސެޖު: މި ގެނައި ހެޔޮ ބަދަލާއި ހަމަޖެހުމާއެކު ކުރިއަށް ދާން އަޅުގަނޑަށް ވޯޓު ދެއްވާ!

1

ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމެއް ނަމަ، އުތުރު ތިލަފަޅަށް ދިޔަ މީހުންނަށް އެނބުރި މާލެ ނާދެވޭނެ: އިމްރާން

ރާއްޖެއިން ބޭރުން މީހުން ފަރުވާ ހޯދަން އަންނަ ފެންވަރަށް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓާ ތަރައްގީކުރާނަން: މުއިއްޒު

މަޖުރީންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދޭނަން: މުއިއްޒު

މާލެ، އައްޑޫ އަދި ކުޅުދުއްފުށިން ކެންސަރަށް ފަރުވާ ލިބޭނެ ގޮތް ހަދާނަން: މުއިއްޒު

ވެރިކަން ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ފެންނާނީ އަނިޔާވެރިކަމުގެ އާ ބާވަތްތަކެއް، މުއައްސަސާތައް ހަރާބުކޮށްލާނެ: އިމްރާން

މަސްވެރިކަން ޕްރޮމޯޓް ކުރަން ހާއްސަ އެޖެންސީއެއް އުފައްދާނަން: މުއިއްޒު

ޝާހިދު ވިދާޅުވަނީ މުއިއްޒު ހޮވިއްޖެ ނަމަ، މި ސަރުކާރުން ދިން ގޯތިތައް އަތުލާނެ ކަމަށް

އިދިކޮޅުން ވެރިކަމަށް އައިސް ގޯތިތައް އަތުނުލާމަނޭ ބުނާ ބަހަށް އިތުބާރެއް ނުކުރެވޭނެ: ރައީސް

ހަ މަސްތެރޭ "ދަ ގާޑަން" ފުލެޓުތައް ހަވާލުކުރާނަން، ކޭ ޕާކްގެ މައްސަލައަށް ވެސް ހައްލު ހޯދައިދޭނަން: ރައީސް

3 ...