Close

ހުސެއިން ޝަމީމް

ޕީޖީ ދެކޭ ގޮތުގައި އައްމަޓީ ދޫކޮށްލި މައްސަލައިގެ ޖާމިނުވުން ގާނޫނާ ހިލާފު، ހައިކޯޓުގައި މިއަދު އިސްތިއުނާފުކުރަނީ

މަޖިލިސް ރައީސަށްދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އިތުރު ބައެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

100 ކިލޯގެ ޑުރަގު މައްސަލަ: ބޮޑުން ދޫކުރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ނުކުރާން ނިންމައިފި

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން މާލެ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހާ މަރުވި މައްސަލަ ބަލަނީ

އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަން ގޮއްވާލަން އިންޒާރުދިން އިނާދު ޕީޖީގެ އެދުމާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި

އިސްލާމިކް ސްޓޭޓުގެ ފޮޓޯ ޖަހައި އަބުރު ކަތިލަމުންދާތީ އެކަން ހުއްޓުވައި ދިނުމަށް އަމީންގެ ފަރާތަން ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ

ކޯޓުތަކުގައި ދައުލަތުގެ ނިންމުންތައް ޝަމީމް ބަދަލުކުރަނީ ޑީލު ހަދައިގެން: އަލީ ވަހީދު

ތިންއަހަރު ތެރޭ ޑްރަގް ކޯޓަށް 2236 މައްސަލަ، ފަރުވާ ފުރިހަމަ ކުރުމުން ހުކުމަށްފަހު 1539 މީހުން ދޫކޮށްލި

ފުށި ދިއްގަރު މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކުރީ، ސަރުކާރުން އާބިޓްރޭޝަން ކާމިޔާބު ކުރަން: ޖިހާދު

އަލީ ވަހީދުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް: ސަރުކާރަށް ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް، ރައީސް ޔާމީން ދިފާއު ކުރެއްވި

އަމީންގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ ހައިކޯޓުން ބާތިލުކުރީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލަކާ ހިލާފަށް: ޕީޖީ ޝަމީމު

ޕީޖީ ޝަމީމު ގެންދެވި ކަޅުދަބަހުގެ ތަފުސީލު ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ހާމަކުރާނަން: އަލީ ވަހީދު

5 ...