ހުސެއިން ޝަމީމް

ކުރީގެ މޭޔަރު ޝިފާގެ މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަންތައްތައް ވަނީ ޕީޖީ އަށް ފޮނުވައިފައި: އޭސީސީ

އަލީ ވަހީދު ޝަރީއަތުގައި ބައިވެރިވާނީ ޔޫކޭ އެމްބަސީ މެދުވެރިކޮށް

ނަފުރަތުގެ ބިލަށް ޕީޖީގެ ކަސިޔާރު ޖަވާބެއް، ވިދާޅުވީ ގާނޫނު ވާން ޖެހޭނީ ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ އެއްޗަކަށް ކަމަށް!

1

ޕީޖީ ކަމުގައި ނެތް ނަމަ ދެން ފެންނާނީ ދިފާއީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި، އަދި ފޮތް ލިޔާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި: ޕީޖީ ޝަމީމް

މާ ފަސޭހައިން ކަންކަން ސާބިތުވާ ގޮތަށް ވެސް ގާނޫނުތައް ހުރެގެން ނުވާނެ، ބެލެންސެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ: ޕީޖީ

މަހަކު 16 މީހުންގެ ރޭޓުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް އެބަލައި، އެ ރޭޓުން މައްސަލަތައް ނުނިމި ހައްލެއް ނެތް: ޕީޖީ

ސާބިތު ނުވާ މައްސަލަތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަސްވާ ކަންކަން މާގިނަ: ޕީޖީ

ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ ތަހުގީގު އަވަސް އަރުވާލައިފިނަމަ އަސްލު ކުށްވެރިންނަށް ވާސިލު ނުވެވިދާނެ: ޕީޖީ

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ: މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ކުރިޔަށްދާ ސްޕީޑާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ: ޝަމީމް

އަލީ ވަހީދު ރާއްޖޭގައި ނެތި ޝަރީއަތް އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޕީޖީ

ބިރުގަންނަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް، ވަކި މީހަކަށް ފޭވާކޮށްގެން އަދި ނުކޮށްގެން ވާނެ ފައިދާއެއްވެސް ނެތް: ޕީޖީ ޝަމީމް

ކުދިކުދި މައްސަލަތަކުގައި ހައިކޯޓަށް އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ނުދިއުމަކީ މިހާރުގެ ޕޮލިސީ: ޕީޖީ

... 7 ...