ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ހައި ކޯޓުގެ ބައެއް މައްސަލަތައް އެއް ފަނޑިޔާރަށް ބެލޭ ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

މަސްދަރު ހާމަކުރާ މާއްދާ އިސްލާހުކުރަން ހުށަހެޅި ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި

މާދަމާއިން ފެށިގެން ރޭގަނޑާއެކު ބަޖެޓް ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމައިފި

ނާޖާއިޒު މަންފާ ހޯދައިދިންކަން ސާބިތުވެ، ވަކިކުރަން ފޮނުވި ގޮއިދޫ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ މައްސަލަ ކޮމެޓީއަށް

ޑަބްލިޔުޑީސީ މެމްބަރުން އިސްތިއުފާ ދޭ ސަބަބު ހޯދަން ދިރާސާއެއް ފަށައިފި

ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަ ބަލާ މުއްދަތާބެހޭގޮތުން ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ނިލަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމާބެހޭ ޓައިމްލައިނެއް ދެމަސް ތެރޭގައި އެކުލަވާލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ޝިފާއު، މަޖިިލިސް ރައީސަށް: ހުދުމުހުތާރު ރިޔާސަތުގެ ކުރިމަތީގައި ހައްގު ބަސްބުނުމަކީ ދަތިކަމެއް!

ތެލެސީމިއާ ކުދިން ލޭ އަޅަން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުގެ ހަރަދު ސަރުކާރުން ދެނީ

ފުލުހުންގެ އިހުމާލު އޮތް ކަމަށް ބުނެ އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ 241 ކޮމިޓީއަށް

ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލައިގައި ވަކިކުރަން ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށް ދާންދޫ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އިސްތިއުފާދީފި

ކައުންސިލްތަކުގެ ބައި އުނިކޮށް، ޑަބްލިޔުޑީސީ ބައި-އިލެކްޝަން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަން ފާސްކޮށްފި

... 8 ...